ממ”ן 13 חשבונאות פיננסית א’ – 2017ב’

שנת הגשה 2017, 900 מילים
ILS 70.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 – חוזי הקמה – 11 IAS
חברת “הכל ירוק בע”מ” (להלן “החברה”) הינה חברה קבלנית, אשר בתאריך 1.02.06 חתמה על
חוזה לבניית מיכל מים רב מימדים אשר יוצב מעל אזור תל אביב וגוש דן ויאגור מי גשמים
שיועברו לכינרת מדי תקופה. החוזה נחתם לאחר שהחברה זכתה במכרז של המדינה בתאריך
1.02.06. הוצאות החברה בגין המכרז היו כ-100 אלף ₪ שהוצאו בתחילת שנת 2006.
תנאי החוזה הינם כדלקמן:
1 .סך התמורה הוא 74000 אלפי ש”ח צמודים לשע”ח של הדולר ליום ההסכם.
2 .התמורה תתקבל בתשלומים, בסוף כל רבעון בהתאם לשיעור התקדמות העבודות.
3 .תאריך סיום הפרויקט צפוי להיות בתום הרבעון השלישי של 2008.
4 .במידה והחברה תסיים את הפרויקט מוקדם מהצפוי, החברה תשופה בגין כל חודש הקדמה
בסך של 50 אלף ש”ח.
5 .במידה והחברה תסיים את הפרויקט באיחור, החברה תיקנס בגין כל חודש בסך של 70 אלף
ש”ח (הקנסות והבונוסים צמודים אף הם לשע”ח של הדולר).
6 .הבניה החלה במועד חתימת ההסכם.
7 .באם המדינה תרצה להרחיב את הפרויקט ולהגדיל את מיכל המים, תנאי התשלום בגין
התוספת יהיו %45+COST ,לתשלום בעת מסירת מיכל המים. התשלומים יהיו צמודים
לשע”ח של הדולר ליום חתימת ההסכם להגדלת מיכל המים.
א. יתרות מאזניות בספרי חברת “הכל ירוק בע”מ” לימים 31 בדצמבר 2006 ,2007 ו-2008 .
ב. דוח רווח והפסד של חברת “הכל ירוק בע”מ” לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2006 ,
.2008-ו 2007

שאלה 2 – חוזי הקמה – 11 IAS
להלן נתונים בגין ביצוע פרויקטים בחברת “המכבים” (להלן – “החברה”):
פרויקט בניין העירייה:
ביום 01.01.03 זכתה חברת “המכבים” במכרז להקמת בניין משרדים חדש, בן 5 קומות, לעיריית תל
אביב. להלן פרטי המכרז:
1 .פרויקט הקמת בניין המשרדים יחל ב-01.05.03 ויושלם ב-30.08.05
2 .תמורת הקמת המבנה תשלם עיריית תל אביב 1.7 מיליון דולר. תנאי התשלום נקבעו
כדלקמן: %10 ביום הזכייה במכרז, %50 נוספים ב-04.9.1 והיתרה עם סיום הבנייה.
3 .במידה ותחליט עיריית תל אביב להוסיף עוד קומה למבנה, מעבר ל-5 הקומות שנקבעו
בחוזה, מחיר התוספת יהיה 900,000 דולר עבור כל קומה נוספת אשר ישולמו במסגרת
התשלום האחרון. בגין בניית כל קומה נוספת יתעכב תאריך סיום הפרויקט ב-4 חודשים.
4 .במידה שחברת “המכבים” תשלים את הבנייה במועד מוקדם ממועד הסיום שנקבע
(בהתחשב בבניית קומות נוספות על פי דרישה), היא תזכה בבונוס של 50,000 דולר לכל חודש
הקדמה. עם זאת, כל חודש עיכוב יגרום קנס בסך 200,000 דולר אשר יקוזזו מהתמורה.
ההתחשבנות בגין הבונוסים/קנסות תעשה במועד התשלום האחרון.

פרויקט הקניון:
ב-1.09.04 זכתה החברה במכרז נוסף לבניית קניון חדש בתל אביב. להלן פרטי המכרז:
1 .פרויקט הקמת הקניון החל ב-1.11.04 וצפוי להסתיים ב-1.07.07.
2 .תמורת הקמת הקניון תקבל חברת “המכבים” 19 מיליון ש”ח אשר ישולמו כדלקמן: 5 מיליון
ש”ח ביום הזכייה במכרז, 8 מיליון ש”ח ביום 1.11.05 והיתרה עם סיום הבנייה.
עלויות הבנייה בפועל בהן נשאה החברה בשנת 2004 בגין פרויקט הקניון (לא כולל פחת בגין
המנוף): 1.5 מיליון ש”ח.
עלויות בנייה חזויות בגין פרויקט הקניון לשנים 2005 ואילך: 14.4 מיליון ש”ח.
מנוף החברה שימש את פרויקט הקניון במשך 100 שעות בשנת 2004.
בנוסף לאמור לעיל, נתבקשה החברה, בשנת 2004 ,לרכוש מזגנים עבור הקניון בעלות של 100
אלפי ש”ח. תמורת רכישת המזגנים שילמה הנהלת הקניון לחברה 125 אלפי ש”ח (מעבר לתמורה
הנקובה בחוזה). האחריות על המזגנים, התקנתם ותקינותם השוטפת מוטלת על ספק המזגנים
בלבד.
פרויקט מגדלי-הים:
בשנת 2002 החלה החברה בבניין מגדל דירות מפואר לחופי הרצליה. הפרויקט הושלם במהלך
שנת 2004 .להלן ההכנסות והעלויות שהוכרו בגין פרויקט מגדלי-הים על פי תקן 11 בינלאומי
פרויקט סלילת הכביש:
במהלך 2004 השתתפה החברה במכרז ממשלתי לבניית כביש. בגין ההשתתפות במכרז נשאה
החברה, בשנת 2004 ,בעלויות בסך 100 אלפי ש”ח. בפברואר 2005 ,נתבשרה החברה כי זכתה
בפרויקט. סלילת הכביש החלה במאי 2005.
נתונים נוספים:
– שיעור ההשלמה בחברה נקבע על פי בסיס העלות בכל הפרויקטים.
– החברה מפרסמת את דוחותיה הכספיים שלושה חודשים אחרי תאריך המאזן.
– לחברה בסיס מהימן לאומדן עלויותיה והיא אינה צופה קשיים בהשלמת הפרויקטים או אי
עמידה בתנאי המכרזים השונים.

נדרש:
א.הצג את כל הסעיפים הרלבנטיים כפי שיופיעו בדוחות רווח והפסד של החברה לשנים
שהסתיימו בימים 31.12.2004 ,31.12.2003 בגין כל הפרויקטים
ב. הצג את כל היתרות המאזניות הרלבנטיות כפי שיופיעו במאזני החברה לימים 31.12.2003 ,
31.12.2004 בגין כל הפרויקטים .

שאלה 3 – חוזי הקמה – 11 IAS
חברת “דורון” בע”מ הינה חברה המבצעת עבודות קבלניות על פי חוזה הקמה.
ביום 1.1.2004 חתמה החברה חוזה להקמת בניין מגורים בחיפה.
להלן פרטים על תנאי חוזה ההקמה כפי שנקבעו בחוזה:
החברה תבנה בניין בן 18 קומות על הקרקע של המזמין, בהתאם למפרט שנקבע בחוזה. הסכום
הכולל של החוזה הוא 12,000 אלפי ₪.
מועד סיום הבנייה ומסירת הבניין נקבע ליום 31.12.06
תנאי התשלום הם כדלקמן: מקדמה בסך %10 מסכום החוזה ביום החתימה על החוזה, 4
תשלומים חצי שנתיים החל מיום 30.06.04 בסך של 1,000 אלפי ₪, ויתרת ההתחשבנות תשולם
ביום מסירת הבניין.
תקציב עלויות הקמת הפרויקט כפי שהוערך ע”י כלכלן החברה הוא 10,500 אלפי ₪. ליום
31.12.04 לא היו שינויים בתקציב עלויות הקמת הפרויקט. ביום 31.12.05 העריך כלכלן החברה כי
עלויות הבנייה שנותרו להשלמה הינן 3,400 אלפי ₪.
החברה אומדת את שיעור ההשלמה על בסיס העלות.
החברה מיישמת את הוראות תקן בינלאומי מספר 11.
24
שאלה א
מה שיעור ההשלמה של הפרויקט הנ”ל בתום שנת 2004?
.א 23.80%
.ב 42.85%
.ג 40.95%
.ד 35.23%
.ה 28.41%
שאלה ב
הניחו כי שיעור ההשלמה לתום שנת 2004 הינו 40%.
מה הרווח בגין חוזה ההקמה, כפי שייזקף בדו”ח רווח והפסד של חברת “דורון” בע”מ, לשנה
שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2004 (באלפי ₪)?
.א 1,500
ב. 500
ג. 600
ד. 900
.ה 1,000
שאלה ג
הניחו כי הרווח בגין חוזה ההקמה שנזקף בדוח רוו”ה של חברת “דורון” בע”מ לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2004 הינו 500 אלפי ₪.
מהו ההפסד בגין חוזה ההקמה כפי שייזקף בדוח רוו”ה של חברת “דורון” בע”מ , לשנה
שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005 ( באלפי ₪ ) ?
א. 500
ב. 728
.ג1,000
.ד 1,500
ה. 364

ILS 70.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 900
מספר מקורות
שנת הגשה 2017