ממן 14 אקונומטריקה- חברת דלק קבוצה (ציון 98)

שנת הגשה 2017, 1500 מילים
ILS 150.00 – קנה עכשיו

חלק 1 :סקירה על החברה
סקירה עניינית ומתומצתת )כמה שורות( על תחום פעילות החברה והעיסוקים העיקריים של החברה,
ניתן לקבל נתונים אלו מאתר הבורסה לניירות ערך או ממקורות אינטרנטים אחרים.
חלק 2 :יבוא הנתונים מהבורסה בתל אביב
לאחר איתור שם החברה וסמל המניה, היכנסו לאתר האינטרנט של הבורסה בתל אביב שכתובתו היא
2 .נתוני המסחר השבועיים של אחד ממדדי השוק
הרכיב השני בנתוני העבודה היישומית הוא מדד השוק. מדדי מניות משקפים את רמת המחירים
הממוצעת של קבוצות נבחרות של מניות הנסחרות בבורסה. השינויים במדדים משקפים את התשואה
למשקיעים בהם, ומודדים את תוצאות ההשקעות לטוב רווח( ולרע )הפסד עליכם להשתמש באחד
מהמדדים הבאים,
מדד ת”א-35
מדד ת”א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות
בתנאי הסף של המדד.
מדד ת”א-90
מדד ת”א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה
מבין המניות שאינן נכללות במדד ת”א-35 ,ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. )לשעבר ת”א-75)
מדד ת”א-125
מדד ת”א-125 הוא מדד הבנצ’מרק והחשוב ביותר של הכלכלה הישראלית. היקף המוצרים המחקים
את המדד הוא הגדול ביותר מבין מדדי הבורסה. במדד נכללות 125 מניות אשר נכללות במדדים ת”א-
35 ות”א-90( .לשעבר ת”א-100)
3 .נתוני המסחר השבועיים של נכס חסר סיכון
הרכיב השלישי בנתוני העבודה היישומית הינו שערי אגרות החוב הממשלתיות )נכס חסר סיכון(.
איגרת חוב מוגדרת כנייר ערך המבטיח ריבית והחזר קרן בסכום נקוב ובמועדים מסוימים, בניגוד
למניה. מחזיק איגרת החוב נחשב למלווה כספים לחברה )אם מדובר באיגרת חוב שהנפיקה חברה(,
בעוד שמחזיק מניות נחשב לבעלים של החברה. הסיכון הכרוך בהחזקת אגרות חוב הינו שמי שהנפיק
אותם לא יהיה מסוגל לעמוד בתשלומי הריבית ובקרן הנקובים. מאחר וההסתברות שממשלות יפשטו
רגל היא נמוכה מאוד )הממשלה יכולה להדפיס כסף(, בדרך כלל נחשבות אגרות חוב ממשלתיות לנכס
חסר סיכון. בארץ, איגרות החוב הממשלתיות מונפקות על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. אגרות
חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה )מט”ח, מדד או לא צמודה
כלל( ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.
4 .נתוני המסחר השבועיים של משתנה רלוונטי נוסף
הרכיב הרביעי בנתוני העבודה היישומית הינו משתנה נוסף שיקרא להלן ANAF
משתנה זה אמור להיות משתנה כללי שלדעתכם תורם בצורה משמעותית להסבר השונות של מחיר
המדדים הענפיים מייצגים מגוון ענפי כלכלה מתוך ענפי המשק הישראלי. כל מדד ענפי כולל את
כל המניות בבורסה השייכות לאותו ענף ספציפי. באופן זה מתפרסמים המדדים הענפיים
הבאים: בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות, ביטוח, מסחר ושירותים, נדל”ן בינוי וחקלאות,
תעשייה, חשמל ואלקטרוניקה, כימיה גומי ופלסטיק, השקעות ואחזקות וחיפושי נפט וגז.
המדדים מתעדכנים ומתפרסמים בכל סוף יום מסחר.
להלן חלק מהמדדים:
ת”א-טכנולוגיה
מדד ת”א-טכנולוגיה מתפרסם מאפריל 2011 וכולל את כל המניות בתחום הטכנולוגיה, הכלולות במאגר
המניות, למעט מניות של חברות בתחום הביומד.
ת”א-ביומד
מדד ת”א-ביומד מתפרסם ממרץ 2010 וכולל מניות מתחום הביומד הנסחרות בבורסה, הכלולות במאגר
המניות.
ת”א-נפט וגז
מדד ת”א-נפט וגז מתפרסם מאפריל 2011 וכולל את כל המניות בתחום חיפושי הנפט וגז, הכלולות במאגר
המניות.
ת”א-תקשורת
103
מדד ת”א-תקשורת מתפרסם מאפריל 2011 וכולל את כל המניות בתחום התקשורת והמדיה, הכלולות במאגר
המניות.
ת”א-ביטוח
מדד ת”א-ביטוח מתפרסם מאפריל 2011 וכולל את כל המניות בתחום הביטוח, הכלולות במאגר המניות.
ת”א-בנקים
מדד ת”א-בנקים מתפרסם מתחילת 1999 .המדד כולל את 5 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר
מבין מניות הבנקים המסחריים, הכלולות במאגר המניות.
ת”א נדל”ן-15
מדד ת”א נדל”ן-15 מתפרסם מתחילת 2005 .המדד כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר
מבין המניות הנכללות בענף נדל”ן ובינוי, הכלולות במאגר המניות.
ביטוח מניות והמירים
מדד ביטוח מניות והמירים הכולל את כל המניות בבורסה הכלולות בענף זה.
מסחר ושירותים מניות והמירים
מדד מסחר ושירותים מניות והמירים הכולל את כל המניות בבורסה הכלולות בענף זה.
נדל”ן ובינוי מניות והמירים
מדד נדל”ן ובינוי מניות והמירים הכולל את כל המניות בבורסה הכלולות בענף זה.
ת”א-בלוטק
מדד ת”א-בלוטק כולל את כל המניות הכלולות במדד ת”א-טכנולוגיה ובמדד ת”א-ביומד.
104
חלק 3 :מודל ה- CAPM
1 .אמדו את המודל וצרפו את הפלט

2 .רשמו את משוואת האמידה שהתקבלה ואת משמעות הערך המספרי שהתקבל ל- B
3 .האם B מובהקת בכל אחת מרמות המובהקות המקובלות: %1% ,5% ,10?
4 .מהי רמת המובהקות המינימלית שבה B מובהקת
שווה ל-1 ,ר”מ %5.
5 .נסחו ובחנו את ההשערה ש- B שווה ל-1 ר”מ %5
6 .אם האומדן ל- B קטן מ-1 – נסחו ובחנו את ההשערה H1 ש- B אכן קטנה מ-1, ר”מ 5%
רשמו באופן ברור את מסקנתכם. אם האומדן ל- B גדול מ-1 – נסחו ובחנו את ההשערה H1 ש- B אכן גדולה מ-1, ר”מ 5%
רשמו באופן ברור את מסקנתכם.
7 .האם סביר להניח בר”מ 5% שהמודל הנכון יותר הוא ללא חותך

חלק 4 :אמידת מודלים תחת הנחות מקובלות שונות
1 .אמדו את המודלים וצרפו את דפי הפלט.
2 .הסבירו את משמעות האומדן המספרי שהתקבל בפלט לשיפוע בכל אחד ואחד מהמודלים.
(התייחסו למספר שהתקבל ולא למשמעות באופן כללי.)
3 .הסבירו את המשמעות של מקדמי ההסבר שהתקבלו בכל אחד ואחד מהמודלים. (התייחסו
למספר שהתקבל ולא למשמעות באופן כללי.)
חלק 5 :מגמה על פני זמן
המטרה בהכללת המשתנה t היא לזהות האם קיימת מגמת זמן ליניארית בערכים של המשתנה המוסבר, כלומר
האם ישנה תרומה שולית קבועה לזמן.
1 .אמדו את הפרמטרים של המודל הכולל את משתנה הזמן וצרפו את דף הפלט.
2 .בחנו את מובהקות המקדם של משתנה הזמן בר”מ 10.0 .האם התוצאה שקיבלתם תומכת
בהשערה שקיימת מגמת זמן ליניארית?
3 .אמדו את המודל וצרפו את דף הפלט.
4 .נסחו ובחנו את ההשערה שמשתנה הזמן מוסיף הסבר מובהק לשונות של תשואת המניה
5 .נסחו ובחנו את ההשערה שריבוע משתנה הזמן מוסיף הסבר מובהק לשונות של תשואת
המניה ובר”מ 0.1
חלק 6 :מתאם סדרתי
נחזור לספציפיקציה המקובלת של מודל ה-CAPM ונוסיף את ההנחה שקיים מתאם סדרתי מסדר
ראשון
1 .אמדו את המודל בשיטת OLS וצרפו את דף הפלט.
2 .נסחו את השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית אודות קיומו של מתאם סדרתי מסדר 1.
3 .מהו סטטיסטי המבחן לפי שיטת DW?
4 .מהם ערכיו הקריטיים בר”מ 0.05?
5 .מה מסקנתכם בר”מ 0.05?
6 .השיבו על סעיף זה אם ורק אם המסקנה שהגעתם אליה ממבחן DW היא שלא קיים מתאם
סדרתי. אם נריץ את Orcutt-Cochrane לתיקון מתאם סדרתי – האם נקבל אומדי BLUE
? נמקו!
7 .השיבו על סעיף זה אם ורק אם המסקנה שהגעתם אליה ממבחן DW היא שקיים מתאם
סדרתי. אם נריץ את OLS( ללא תיקון מתאם סדרתי( – האם נקבל אומדי BLUE ? נמקו!
חלק 7 :הטרוסקדסטיסיות
1 .לבחינת ההשערה אודות ההטרוסקדסטיסיות במודל זה, בחרו במבחן WHITE עם
האופציה nocross( בתוכנה, only squares – test s’White .)צרפו את דף הפלט ורשמו
באופן ברור את השערת האפס, את סטטיסטי המבחן, את ההתפלגות שלו תחת השערת
האפס ואת מסקנתכם בר”מ %10.
2 .לבחינת ההשערה אודות ההטרוסקדסטיסיות במודל זה, בחרו במבחן WHITE עם
האופציה cross( בתוכנה, test s’White .)צרפו את דף הפלט ורשמו באופן ברור את
השערת האפס, את סטטיסטי המבחן, את ההתפלגות שלו תחת השערת האפס ואת
מסקנתכם בר”מ %10.
3 .עיינו בפלט של תבנית WHITE לפי cross .האם המקדמים של MR ושל MR-sq
מובהקים בר”מ %10 ?מה משמעות המסקנה שהגעתם אליה? האם המקדמים של RFR
ושל RFR-sq מובהקים בר”מ %10 ?מה משמעות המסקנה שהגעתם אליה?
4 .אם )ורק אם( מצאתם שיש חשד להטרוסקדסטיסיות )לפי סעיף 2 ו/או לפי סעיף 3 ,)אמדו
את המשוואה מחדש כך שהשונויות הנאמדות לא תהיינה מוטות והציגו בצורה מפורטת
ומפורשת את אומדני קו הרגרסיה המתוקנים.
חלק8 LOGIT :
בחלק זה הנכם מתבקשים לנסח ולאמוד מודל שינבא את ההסתברות שלמניה תהיה תשואה שבועית
חיובית. לשם כך עליכם להגדיר משתנה נוסף, נניח D ,משתנה דמי השווה ל-1 עבור התצפיות בהן
התשואה של המניה היא חיובית, ואחרת – 0.
1 .נסחו את מודל ה-LOGIT המנסה להסביר את משתנה הדמי D בעזרת המשתנים
2 .אמדו את מודל ה- LOGIT.
3 .נגדיר הצלחה בניבוי אם המודל מנבא הסתברות גבוהה מ- %50 לתשואה חיובית – ואכן הייתה
תשואה חיובית, או שהמודל מנבא הסתברות גבוהה מ- %50 לתשואה שלילית – ואכן הייתה
תשואה שלילית.
מה ההסתברות שהוא ינבא תשואה שבועית חיובית, אם אכן היא כזו?
מה ההסתברות שהוא ינבא תשואה שבועית שלילית, אם אכן היא כזו?
ההדרכה – בעמוד הבא.
4 .הציבו במשוואה שנאמדה את ערכי המשתנים המסבירים בתצפית השבועית האחרונה, וחשבו
את ההסתברות לתשואה חיובית.
5 .השיבו באופן ברור: מה הייתה בפועל התשואה בשבוע זה?
האם הניבוי של המודל הוא נכון?
חלק 9 :מולטיקוליניאריות
1 .מה ההשפעה של מולטיקוליניאריות חמורה על האומדים למקדמי הרגרסיה?
התייחסו לתכונות האומדים ולסטיות התקן שלהם. האם המקדמים הם BLUE ?האם המקדמים
מובהקים? האם רווחי הסמך שלהם גדולים? האם ניתן להסתמך על מבחני ההשערות עליהם?
2 .מה הקשר בין מולטיקוליניאריות חמורה לבין שגיאת ספציפיקציה של השמטת משתנה רלוונטי?
3 .
האם קיימת בנתוני המדגם בעיה חמורה של מולטיקוליניאריות בשל קשר ליניארי חזק בין המשתנים המסבירים לזיהוי מולטיקוליניאריות חמורה, יש להריץ את המודל ולבחון את שלוש ההשערות הבאות: האם
המקדם של MR מובהק? האם המקדם של RFR מובהק?
האם המקדמים של MR ושל RFR מובהקים? (ר”מ 0.01)
השיבו על סעיף זה באופן הקצר ביותר וללא כל פלט מיותר. לדוגמא, אם כבר בבדיקה הראשונה
המקדם של MR מובהק – ברור שאין בעיה של מולטיקולניאריות.
4 .נתייחס למודל
האם קיימת בעיה של מולטיקוליניאריות בשל המשתנים המסבירים
שימו לב כיצד מבצעים כאן את הבחינה הבו-זמנית.
השיבו על סעיף זה באופן הקצר ביותר וללא כל פלט מיותר.
5 .נתייחס למודל
האם קיימת בעיה של מולטיקוליניאריות בשל המשתנים המסבירים
שימו לב כיצד מבצעים כאן את הבחינה הבו-זמנית.
השיבו על סעיף זה באופן הקצר ביותר וללא כל פלט מיותר.
חלק 10 :המחשות גראפיות של הסדרות העתיות
1. הרגרסיה את אמדו
2 .הציגו גרף של שערי הנעילה בתל אביב בהתאם לתאריכים שבקובץ.
3 .מה משמעות השיפוע?
4 .אם האומדן שהתקבל לשיפוע הקו שלילי – בחנו את ההשערה שהשיפוע אכן שלילי. אם
האומדן שהתקבל לשיפוע הקו חיובי – בחנו את ההשערה שהשיפוע אכן חיובי.
בחרו בר”מ 10.0.
הציגו גרף של שערי הנעילה של המדד בתל אביב בהתאם לתאריכים שבקובץ.
6 .האם האומדנים שהתקבלו לשני השיפועים זהים בסימניהם? אם כן ואם לא, מה המשמעות?
הסבירו.
7. אמדו את הרגרסיה
הציגו גרף של שערי הנעילה של המדד בתל אביב בהתאם לתאריכים שבקובץ.
8 .האם האומדן שהתקבל לשיפוע זהה בסימנו לאומדן לשיפוע מהרגרסיה בסעיף 7 ?אם כן ואם
לא, מה המשמעות? הסבירו.

ILS 150.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות , ,
מספר מילים 1500
מספר מקורות
שנת הגשה 2017