ממן 21 – מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב’ (ציון 98)

שנת הגשה 2017, 233 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה 1
לפניך נתונים אודות הרגלי גלישה של סטודנטים באו”פ. 2 כל שורה בטבלה מייצגת סטודנט ונרשמו
בה מקום הגלישה ומשך הגלישה2 להלן הגדרות הנתונים:
Site – מקום הגלישה, שמי (1=משרד, 3=בית, 2=קמפוס)
Duration – משך גלישה, מנה, )שעות(2

שאלה 2
א. שרטט באמצעות התוכנה דיאגרמת עמודות המתארת את התפלגות המשתנה Site
ב. הסבר את הדיאגרמה שהתקבלה בסעיף א

שאלה 3
א. שרטט באמצעות התוכנה היסטוגרמה לתיאור התפלגות המשתנה Duration. האם
התפלגות זו סימטרית?
ב. מהו הממוצע והחציון של המשתנה Duration. מה תוכל לומר על צורת ההתפלגות
של Duration לאור ממצאים אלה? השווה למסקנת סעיף א
ג. חשב בעזרת התוכנה את ציוני התקן של המאון ה- 20 והמאון ה- 80 של המשתנה
Duration

שאלה 4
א. מה ערכו של האומדן לסטיית-התקן (S) של Duration?
ב. חשב ידנית את האומדן לטעות-התקן* של הממוצע של המשתנה Duration על-סמך תוצאות סעיף א.
השווה לאומדן לטעות-התקן (S.E Mean )שמחושב ע”י התוכנה
* סטיית התקן של סטטיסטי במדגם נקראת טעות התקן (Standart Error )

שאלה 5
א. בנה בעזרת התוכנה רווח-סמך לתוחלת Duration ברמת-סמך 0.94 מהן ההנחות
הנדרשות לבנייתו?
ב. לאור התוצאות של סעיף א האם ניתן לטעון ברמת-סמך 1205 שתוחלת Duration
שווה ל- 2 ?נמק
ג. חשב, בהסתמך על הפלט של סעיף א, את הערך 0.03t (דהיינו, המאון ה- 97 בהתפלגות
t עם 19 דרגות חופש) בדיוק של 3 ספרות עשרוניות. השווה תוצאה זו ל-Z0.03
(מתוך הטבלה בחוברת הקורס) והסבר את ההבדל בין 2 הערכים שקיבלת

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 233
מספר מקורות
שנת הגשה 2017