מנהל החינוך ומנהיגות: אמון, מערכות יחסים בבית הספר, וריבוי בעלי עניין

שנת הגשה 2019, 8099 מילים
ILS 265.00 – קנה עכשיו

מנהל החינוך ומנהיגות: אמון, מערכות יחסים בבית הספר, וריבוי בעלי עניין


תוכן העניינים

הקדמה 1
תיאור הספרות 2
אמון 2
יחסים בין המורים לבין המנהל 3
ריבוי בעלי עניין 3
פרטים על המרואיין ושיטת המחקר 4
פרטים על בית הספר ועל המרואיין 4
כלי המחקר 4
ניתוח הנתונים 4
הליך המחקר 5
תיאור התמה המרכזית ותת הקטגוריות 6
אמון 6
מערכות יחסים 8
ריבוי בעלי עניין 10
סיכום 13
רשימת מקורות 15
נספחים 17
נספח א’ – תמלול ראיון 1 17
נספח ב’ – תמלול ראיון 2 23
נספח ג’ – דוגמא לניתוח תוכן 25

הקדמה
בקורס למדנו על אספקטים רבים בתחום המנהיגות החינוכית. על מנת לבדוק כיצד תחומים אלה באים לידי ביטוי בניהול בפועל, ערכתי ראיונות עם מנהל בית הספר שבו אני עובדת. מניתוח הראיונות עלו שלוש תמות מרכזיות שחזרו על עצמן בשאלות רבות בראיון, לצד נושאים נוספים שהוזכרו רק בקצרה. שלוש התמות המרכזיות הן: האמון – שבא לידי ביטוי באמון בין המורים לבין המנהל וגם בין המנהל לבין המורים, מערכות היחסים בבית הספר וחשיבותן להצלחתו של בית הספר, וריבוי בעלי העניין בבית הספר (כגון מנהל, מורים, תלמידים, הורים, מפקחים ועוד) והשפעת ריבוי זה על הקשיים בתפקיד המנהל.
המסקנות המרכזיות הן שהמנהל נוקט בסגנון מנהיגות מכוון מערכות יחסים, תופס את בית הספר כמערכת שלמה, ולכן מתמקד בניהולו בקידום האמון ומערכות היחסים בין בעלי העניין השונים, בינו לבין המורים, ובין המורים לבין עצמם. למרות שהמנהל משתדל להיות אובייקטיבי בתיאוריו, מכיוון שמוצגת בעבודה רק נקודת מבט אחת, התמונה עדיין חד-צדדית ומעט אידילית.
אפתח בתיאור הספרות העוסקת בתמות המרכזיות שעלו מניתוח הראיונות. לאחר מכן אציג את הממצאים שעלו מן הניתוח על פי התמות ותת-קטגוריות בכל תמה. לבסוף אסכם את הממצאים ואחבר אותם לספרות, באופן שיקשור גם בין התמות השונות ויציג את תפיסת המנהיגות של המנהל אותו ראיינתי.

ILS 265.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 8099
מספר מקורות 16
שנת הגשה 2019