מפגשי תלמידים יהודים-ערבים: תכנון, ביצוע והערכה של פרוייקט מפגש בין תלמידי בית ספר יהודי לתלמידי בית ספר ערבי

שנת הגשה 2019, 6548 מילים
ILS 290.00 – קנה עכשיו

מפגשי תלמידים יהודים-ערבים: תכנון, ביצוע והערכה של פרוייקט מפגש בין תלמידי בית ספר יהודי לתלמידי בית ספר ערבי


תוכן העניינים

תקציר מנהלים 2
חלק א’ – סקירת ספרות 3
רקע תיאורטי 3
מחקרים קודמים על מפגשים בין יהודים וערבים בישראל 4
חלק ב’ – מיפוי שדה הפרוייקט 6
חלק ג’ – סיכום פרשני וביקורתי 7
סיכום פרשני וביקורתי של מצב התחום והידע בתחום 7
רציונל לפרויקט 8
השדה בו מתבצע הפרויקט 9
חזון הפרויקט 9
מטרות הפרויקט 9
מדדי הצלחה לפרויקט 10
תוכנית פעולה 11
התפקיד שלנו כמנהלות הפרויקט 11
גאנט פעילות מתוכנן 11
ניהול תקציב 12
ניהול סיכונים בפרויקט 14
מהלך הפרוייקט וניהולו 16
תיאור מהלכי הפרויקט בפועל 16
פערים בין התכנון לביצוע 17
קשיים וההתמודדות עמם 17
תפקידנו כמנהלות 18
תוצאות הפרויקט, מדידה והערכה 19
הטמעה וקיימות 22
מסקנות והשלכות 23
מסקנות 23
משמעות השינוי ברמת הארגון 23
דיון 23
המלצות 24
רפלקציה 25
רשימת מקורות 27
נספח א’ – אבחון ארגוני 29
תיאור בית הספר 29
ניתוח SWOT 30


תקציר מנהלים
החברה הישראלית היא חברה משוסעת בה הפערים בין החברה היהודית לחברה הערבית מזינים ומנציח את הסכסוך היהודי-ערבי. על פי תיאוריית המגע, יישוב סכסוכים מחייב תהליך של מחילה ופיוס, שמבוצע על ידי דיאלוג בלתי אמצעי בין הצדדים, באמצעות מגע ישיר שעשוי להביא לדה-לגיטימציה של האמונות הסטראוטיפיות הקיימות, באמצעות מפגש זהויות, שרק הוא יכול ליצור פרשנות חדשה לאחר.
על פי גישת הפרוייקטים המשותפים, עבודה על משימה משותפת תקרב בין שני הצצדים ועשויה אף ליצור זהות על משותפת. אחד מסוגי הפרוייקטים המשותפים האפשריים הוא פרוייקט של מפגשים בין תלמידים.
מטרת הפרוייקט היא ליצור מפגש בלתי אמצעי בין תלמידים יהודים וערבים בביקורים הדדיים בבתי ספר, על מנת לאפשר לתלמידים משתי הקבוצות להכיר באופן אישי תלמידים מהקבוצה השנייה וללמוד על האופן חיים חברי הקבוצה השנייה (כיצד נראה בית הספר, מה דומה, מה שונה, וכד’); לקרב בין שתי הקבוצות באמצעות מפגש בלתי אמצעי, ולהפחית את הזרות ואת הניכור; לתת לתלמידים הזדמנות ללמידה של השפות, בהיבט המוטיבציה ובהיבט התרגול ולספק לתלמידים חוויה מהנה ומעניינת.
תוצאות הפרוייקט הראו כי באמצעות המפגש הבלתי אמצעי עם תלמידים מהקבוצה השנייה, התלמידים שיפרו את הידע ואת ההכירות שלהם עם חברי הקבוצה השנייה. בנוסף, תוצאות הפרוייקט הראו שחל שינוי לטובה בעמדות של התלמידים כלפי חברי הקבוצה השנייה, גם אם שינוי זה חל רק בקרב חלק מהכיתות. מבחינת הוראת עברית, חל שיפור קל אך מובהק בהבנת הנקרא של התלמדים במקצוע עברית. מבחינת הנאת התלמידים, רוב התלמידים דיווחו על שבעות רצון רבה או רבה מאד באופן כללי מהפרוייקט, ורוב התלמידים נהנו מהביקור בבית הספר היהודי. כמחצית מהתלמידים נהנו באירוח בית הספר היהודי בבית ספרם.
המסקנות העולות מן הפרוייקט הן כי מפגשים בלתי אמצעיים בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים תורמים להכרת האחר, וללמידה של חברי הקבוצות על חברי הקבוצה השנייה; מפגשים בלתי אמצעיים בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים תורמים באופן חלקי לשינוי העמדות של תלמידים ערבים כלפי תלמידים יהודים; ומפגשים בלתי אמצעיים בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים עשויים להביא לקירוב בין הקבוצות ולקידום חיים משותפים.

ILS 290.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , ,
מקצוע/ות , ,
מספר מילים 6548
מספר מקורות 12
שנת הגשה 2019