עבודה סמינריונית: הקשר בין הדירוג המקצועי של הרופא המטפל לבין שביעות רצון המטופל: בדיקה אמפירית במחלקה לרפואה דחופה

שנת הגשה 2019, 5353 מילים
ILS 260.00 – קנה עכשיו

הקשר בין הדירוג המקצועי של הרופא המטפל לבין שביעות רצון המטופל: בדיקה אמפירית במחלקה לרפואה דחופה


תקציר:

כיום מדד שביעות רצון המטופל מהווה נושא משמעותי בתחום הבריאות, אינדיקטור חשוב בהערכת איכות שירותי הבריאות ומדד תוצאה שאמור לשקף את מאמצי ויעילות המערכת. מתוך סקירה של מחקרים מרובי-משתנים, עולה בבירור כי המנבא החזק ביותר של שביעות רצון מטופלים במלר”ד (מחלקה לרפואה דחופה), הינו מידת שביעות רצון המטופל מהאינטראקציות הבין-אישיות בינו לבין הרופא המטפל והאחיות במחלקה. ליד זאת, כישורים מקצועיים של הרופא, כפי שנתפסים בעיני המטופל וזמן המתנה נתפס נמצאו גם כגורמים חשובים, אם כי לא באותה מידה. לפי הספרות מטופל מרוצה כאשר המטפל נותן סיבות לעיכובים, במידה והיו, מסביר היטב את מטרת הבדיקה, מי יבצע את הבדיקה, ומה בדיוק יתרחש שם. הרופא המטפל הינו הדמות העיקרית אשר משפיעה הן על תפיסת זמן הממתנה לקבלת טיפול, והן על תחושת הביטחון והאימון של המטופל, ובהתאם לכך גם על מידת שביעות רצונו מהשירות הרפואי. מטרת המחקר הנוכחי היא להבין כיצד דירוגו המקצועי של הרופא המטפל (בכיר לעומת מתמחה) משפיע על שביעות רצון המטופל לאחר ביקור במלר”ד, זאת ללא קשר לידיעה של המטופל אודות הסטטוס המקצועי של הרופא המטפל בו.
מחקרים קודמים בדקו גורמים שונים המשפיעים על שביעות רצון, אך מעט מהם התייחסו להשפעת מעמדו של הרופא המטפל במלר”ד. הבנת נושא זה עשויה לעזור למקבלי החלטות וקובעי מדיניות במערכת הבריאות, ולעודד אותם ליזום צעדים שמטרתם לתרום לשיפור נוסף באיכות שירותי הבריאות, ולשקול אפשרויות שונות כגון שילוב מומחים בכירים גם במשמרות ערב במלר”ד ופיתוח תכניות להכשרת מתמחים בתחומים רלבנטיים כמו תחום התקשורת והעברת מידע.
אוכלוסיית היעד : מטופלים בין הגילאים 30-50 שמבקרים במלר”ד.
אוכלוסיית המחקר: המחקר יתבצע בקרב 60 מטופלים בין הגילאים 30-50, שביקרו במלר”ד הפנימי השייך לבית חולים במרכז הארץ.
סוג המחקר: המחקר הינו איכותני קונסטרוקטיביסטי.
כלי המחקר: המחקר יבוצע באמצעות ראיונות חצי מובנים שיארכו כחצי שעה.
אופן ביצוע המחקר: לאחר מציאת אוכלוסיית המחקר וקבלת אישור מוועדת האתיקה, והסכמה מדעת מהמשתתפים, יבוצעו ראיונות חצי מובנים עם חולים שביקרו במלר”ד במהלך החודשיים אפריל עד יולי,2018 ושוחררו באותו יום. לאחר הראיונות יתבצע תהליך של תמלול וקטלוג התשובות לקבוצות, ע”י החוקר, אשר ייצור רשימה של כלל האפיונים והשיקולים שצוינו על ידי המרואיינים, החומר יעבור תהליך של אנליזה וינותח לפי גישת “ניתוח תוכן”, תיעשה השוואה בין מטופלים שקיבלו טיפול ע”י רופאים בכירים לבין מטופלים שקיבלו טיפול על ידי מתמחים ובסוף יוסקו מסקנות וייכתב סיכום בהתאם.

תוכן עניינים
.1 מבוא 1
2. רקע מדעי: 2
2.1 שביעות רצון המטופל 2
2.2 גורמים המשפיעים על שביעות רצון 2
2.3 מחלקה לרפואה דחופה 3
2.4 כוח אדם רפואי במלר”ד 4
2.5 מלר”ד בישראל 5
2.6 מתמחים והשפעתם על שביעות רצון 5
3 . חשיבות המחקר 6
.4 שאלת המחקר 7
5 .מטרת המחקר 7
5.1 יעד ומטרה כללית 7
5.2 מטרות ספיציפיות 7
6 השערות המחקר 7
7.מתודולוגיה 7
7.1 תבנית המחקר 7
7.2 מדגם 8
7.3 קריטריונים 8
7.4 שיטות הדגימה ושיטות לגיוס משתתפים 8
7.5 קביעת גודל המדגם והצדקה לכך 9
7.6 הליך המחקר 9
7.7 משתני המחקר 9
7.8 בקרת איכות וטיפול בנתונים 10
7.9 שיטות לעיבוד הנתונים 10
7.10. כלי המחקר 11
7.11 לוח הזמנים לביצוע המחקר 11
7.12 שיקולים אתיים 11
7.13 משאבים, ציוד ואמצעים פיזיים לביצוע המחקר 12
7.14 מגבלות המחקר 12
8. רשימת ביבליוגרפיה 13
9.נספחים 16
9.1 פרוטוקול ראיון למטופל 16

1. מבוא
איכות הטיפול וחווית המטופל הינם נושאים בעלי חשיבות רבה במערכת הבריאות. מדידת חווית המטופל הנתפסת מהווה צעד חשוב בתהליך שיפור איכות שירותי הבריאות בישראל ובעולם. אמנם מספר מחקרים בחנו את הגורמים השונים המשפיעים על שביעות רצון, אך רובם נערכו בעיקר במרפאות אמבולטוריות ובמסגרות רפואיות אחרות, מעט מהם בחנו השפעת מתמחים בסביבה כירורגית , וכמעט ולא נבחן באופן ספציפי חלקם של מתמחים במלר”ד. כמו כן הנושא של שביעות רצון מטופלים במלר”ד אינו מיוצג בספרות באופן מעמיק על ידי ניסויים אקראיים ומבוקרים. מתוך סקירת הספרות עולה בבירור כי קיימת השפעה רבה של האינטראקציה הבין-אישית ביחסי מטפל-מטופל על שביעות רצון המטופל. אם כי מעט מחקרים עמדו על ההבדלים בין התנהלות מתמחים אל מול מומחים במלר”ד וההשלכות המשתקפות בחוויית המטופל. מחקר מקביל למחקר הנוכחי פורסם בשנת 1998, וממצאיו העידו על היעדר קשר בין נוכחות רופאים בכירים במלר”ד לבין שביעות רצון מטופלים (Sox et al,1998).מחקרים יותר עדכניים דיווחו על קשר חזק בין נוכחות רופאים בכירים לבין הפחתת עומס במלר”ד, הפחתת ביקורים חוזרים ועוד(Runciman et al, 2014; Sen et al, 2011) הצעת מחקר זו מטרתה לשפוך אור נוסף בנושא הנדון, ולהבין יותר איך הסטטוס………..

ILS 260.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 5353
מספר מקורות 37
שנת הגשה 2019