עולם החיידקים ממ”ן 12 עם הערות. ציון- 96

שנת הגשה 2018, 591 מילים
ILS 110.00 – קנה עכשיו

שאלה 1 : כיצד הייתם מגדירים את המושג דור בחיידקים? מהו זמן דור? שאלה 2 : מנו שלוש סיבות אפשריות שיגרמו לחיידקים בתרבית להכנס לשלב העמידה. הסבירו.
שאלה 3 : הסבירו את עקרון הפעולה של הכמוסטט ולמה הוא מיועד. שאלה 4 : א. מה שתי התכונות העיקריות של משרן עצמי (autoinducer) שמאפשרות לו לתפקד ככזה?
ב. באיזה תנאים מיוחדים יבטא תא מבודד גנים המופעלים על ידי חישת הקוורום? שאלה 5 : נבג פנימי: א. כמה תאים מעורבים ביצירתו? מה מקורם? ב. מה תפקידו של כל אחד מהם? ג. מה מכתיב (מבחינה מולקולרית) את ההבדל ביניהם? ד. מה קורה לכל אחד מהתאים המעורבים בסוף התהליך? שאלה 6 : בתרבית המכילה 4×104 חיידקים למ”ל בתחילת הניסוי, נמצאו לאחר 4 שעות כ- 5×106 חיידקים במ”ל. מהו זמן הדור של החיידקים? שאלה 7 : חיידקי E. coli , בשלב הלוגריתמי, בתנאים המאפשרים את הכפלתם כל 35 דקות, הגיעו לריכוז של 6.5×107 חיידקים למ”ל. לפני כמה זמן היה ריכוזם 106 חיידקים למ”ל? שאלה 8 : א. בתרבית חיידקים מעורבת נספרו 5×106 חיידקים מסוג A
ו- 3×104 חיידקים מסוג B . תנאי הגידול מאפשרים את הכפלת האוכלוסייה של A כל 40 דקות ואילו האוכלוסייה של B מוכפלת כל 20 דקות. מה יהיו מספרי החיידקים מכל סוג לאחר שעתיים, לאחר ארבע שעות.ב. בהתייחס לתנאי הגידול של הסעיף הקודם. היחס ההתחלתי בין החיידקים B:A הוא 1:106 . לאחר כמה זמן ישתנה היחס ל- 1:104 , ל- 1:102 , ול- 1:1 ?

ILS 110.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 591
מספר מקורות 2
שנת הגשה 2018