פרו סמינריון דינמיקה של משא ומתן בין יעקב ללָבָן במסגרת יחסי עובד מעביד- ציון עבודה 100

שנת הגשה 2018, 5094 מילים
ILS 499.00 – קנה עכשיו

פרו-סמינריון – משא ומתן בין יעקב ללָבָן במסגרת יחסי עובד מעביד

תוכן עניינים
מבוא………………………………………………………………………………………………………………………2
1. סקירת הסיפור המקראי בפרשת “ויצא” של ספר בראשית………………………………………..2
2. תחילת דבר –סקירת הקונפליקטים בסיפור המקראי……………………………………………….3
3. המשאב המוגבל בסיפור ההמקראי……………………………………………………………………..4
4. אינטרסים במשא ומתן…………………………………………………………………………………….4
4.1 האינטרסים של יעקב אבינו ולבן הארמי המלווים את הקונפליקטים…………………….5
5. עוצמות הכח בניהול קונפליקטים במו”מ………………………………………………………………6
5.1 שינויים בעוצמות הכח של הצדדים לאורך ציר הזמן בסיפור המקראי……………………6
6. אסטרטגיה מהי?…………………………………………………………………………………………….8
6.1 בחירת האסטרטגיה………………………………………………………………………………….8
6.2 בחינת האסטרטגיות שנבחרו ע”י יעקב אבינו ולבן הארמי בסיפור המקראי……………11
7. סיכום ומסקנות………………….. ………………………………………………………………………..11
ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………………………………………..13

מבוא:
נושא העבודה נלקח מהמקרא בפרשת “ויצא” שבספר בראשית – בפרשה זאת מתוארים יחסי עובד, להלן יעקב , מעביד, להלן לבן. ניתוח המשאים והמתנים המתנהלים בין יעקב ולבן מתחילת התקשרותו העסקית של יעקב כשכיר עד בריחתו לאחר 20 שנות עבודה אצל לבן. בין יעקב ללבן קיימים קשרי משפחה
אחת הטענות המרכזיות שהנחו אותי בתחילת כתיבת העבודה היא ש”אין משא ומתן שאינו בר ניתוח” – בהנחה ששני הצדדים מנסים באמת ובתמים לשמור על האינטרסים שלהם, והם בחרו בדרך המשא ומתן – הם ינסו לשכנע האחד את השני להתפשר.
בעבודה זאת, כוונתי לנתח את המשא המתן שבין יעקב ללבן על הקונפליקטים ,האינטרסים, עוצמות הכח, האסטרטגיות והטקטיקות ע”פ הסוגיות המרכזיות הנלמדות בקורס דינמיקה של משא ומתן .
שאלת המחקר :האם האסטרטגיה בה נקט יעקב אבינו כלפי לבן הארמי הובילה להשגת האינטרסים שלו?
טענת המחקר : אסטרטגיה של שיתוף פעולה תמצה את ערכה להשגת האינטרסים בניהול קונפליקטים יותר מאשר אסטרטגיה של מאבק.
משתני המחקר : ניתוח תוכן איכותי, תוך התבססות על ספרות תיאורטית בניהול משא מתן, ובמפרשים על התורה הדנים בתקופה הנדונה.

ILS 499.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5094
מספר מקורות 8
שנת הגשה 2018