תפיסות הצוות החינוכי בבית הספר את תופעת הנשירה הסמויה

שנת הגשה 2019, 18305 מילים
ILS 350.00 – קנה עכשיו

נשירה סמויה של תלמידים מבית הספר היא תופעה המטרידה את המערכת החינוכית בארץ ובעולם מאז ומתמיד. לנשירה הסמויה תוצאות המשפיעות על החברה כולה: היווצרות פערים חברתיים-כלכליים, אחוזי פשיעה ועבריינות ההולכים וגוברים, אבטלה, והקמת דור שני ושלישי למצוקה. כחלק ממשימותיו, לצוות החינוכי בבית הספר ישנו התפקיד המשמעותי ביותר במניעת התופעה או לפחות בצמצומה. בעקבות זאת, עבודה זו תבחן מהן התפיסות של צוות חינוכי העוסק בנשירה סמויה של תלמידים בנושא, זיהוי ומניעה וכיצד זה בא לידי ביטוי בכלים חינוכיים במסגרת בית הספר?
כמענה לשאלת המחקר תחולק העבודה באופן הבא:
החלק הראשון הוא סקירה ספרותית המתייחסת למונחים ‘תופעת הנשירה’, הצוות החינוכי ותפקידיו, זיהוי, התמודדות ומניעה ברמה המערכתית וברמה הבית ספרית. מטרת הסקירה היא לבדוק באמצעות מחקרים קודמים, מהי דעתם של החוקרים על ההיבטים אותם יבדוק המחקר.
החלק השני, פרק השיטה, יתאר את שיטת המחקר האיכותנית, שבה נעזר המחקר ויסביר על הכלי, על המשתתפים ועל הליך המחקר.
החלק השלישי והמשמעותי בעבודה הוא פרק הממצאים. פרק זה יציג את התימות העיקריות שעלו מדברי המרואיינים בנושאים הקשורים לסביבה המשפחתית, תחושת שייכות, תפקיד המבוגר המשמעותי ועוד.
החלק הרביעי ידון בממצאים בעזרת תימוכין מן הסקירה התיאורטית ויבדוק את התשובה לשאלת המחקר.
פרק הסיכום יציג את מסקנות והמלצות המחקר, כפי שהשתמעו ממנו.

ILS 350.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 18305
מספר מקורות 16
שנת הגשה 2019