תפיסת תפקיד המורה בעידן של פדגוגיה חילופית

שנת הגשה 2019, 11953 מילים
ILS 350.00 – קנה עכשיו

הרצון והצורך לשנות את מערכת החינוך הם תופעה אוניברסלית. מאמצי השינוי הם בעלי פנים רבות – רפורמות, חדשנות, פיתוח ועוד, אך השינוי אינו מלווה תמיד בתהליכים של מחקר והערכה, המאפשרים לקובעי המדיניות ללמוד ולהפיק לקחים. המושג ״חדשנות פדגוגית״ מתאר גישות ושיטות חינוכיות המבטאות שינוי בהשוואה לגישות הרווחות. השיטות החדשניות נסמכות על תאוריות למידה, או נובעות מהן, כמו גם על אידאולוגיות חברתיות ותרבותיות, ומבקשות לשנות את דרכי ההוראה ואת תרבות ההוראה.
מחקרים מלמדים על חשיבות האמונות והאידאולוגיות של המורים ועל מקומן המרכזי במכלול הידע התוכני והפדגוגי. האמונות והאידאולוגיות של המורים משפיעות על דרכי ההוראה שלהם ועל המשמעות שהם מייחסים להוראה. למעשה, אפשר לדמות אותן למערכת פנימית לסינון ידע, לארגונו ולעיבודו, מערכת שכל הבחירות הפדגוגיות של המורים עוברות דרכה. משום כך, מנסה מחקר זה לבדוק מהן תפיסותיהן של מורות לגבי תפקידן במסירת שיעור לאור שימושן בפדגוגיה חדשנית?
לצורך כך תוגש העבודה באופן הבא:
בראשונה תוצג סקירה ספרותית רלוונטית על נושא מערכת החינוך בישראל, חדשנות פדגוגית, תוכניות המותאמות למאה ה21 ותפקיד המורים ביישומן.
לאחר מכן יבוא פרק המתודולוגיה בו יצוינו נתוני המחקר: גישתו, מטרתו, כליו, אוכלוסייתו ואופן מהלכו.
בפרק הממצאים ינותחו הראיונות שנערכו לצורך המחקר לחמישה קטגוריות המהוות את התשובה לשאלת המחקר.
פרק הדיון יבדוק את נכונות הממצאים בהלימה לסקירה התיאורטית.
בפרק הסיכום והמסקנות יתומצתו הנושאים המרכזיים שנידונו בעבודה, תוך הסקת מסקנות ונתינת המלצות להמשך.

ILS 350.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 11953
מספר מקורות 21
שנת הגשה 2019