תקצוב ומימון החינוך המיוחד

שנת הגשה 2018, 3935 מילים
ILS 200.00 – קנה עכשיו

עבודה זו בוחנת את מידת שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, ביחס לתקציב המוקצה לתכנית השילוב בארץ. השערות המחקר בודקות האם קיים קשר בין מידת תקצוב שעות שילוב, תמיכה, כוח אדם ועזרים חיצוניים לבין מספר התלמידים החריגים המשולבים בחינוך הרגיל.
איסוף הנתונים התבצע מדוחות שונים שהתפרסמו מטעם משרד החינוך, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל ועוד. ממצאי המחקר הוצבו בטבלאות על מנת לבדוק את הקשר בין משתני המחקר. על פי עיון בממצאים נראה כי השערות המחקר אוששו.
המסקנה שעלתה מן העבודה היא כי הקצאת משאבים כלכליים למען שעות שילוב ועזרים מסייעים לשילוב תשפיע אוטומטית על מספר התלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל וממילא תאפשר להם קידום ושיפור בכל התחומים.

מבוא
סקירה ספרותית
1. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך המיוחד
1.1. אוכלוסיית תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
1.2 מוסדות לחינוך מיוחד
2. סוגיית השילוב
2.1 מאפיינים של הקצאת שעות שילוב
2.2 נקודות קושי בעקבות מדיניות השילוב
3. תקציב האגף לחינוך מיוחד
3.1 שיקולים ערכיים לבחירת שיטת התקצוב
3.2 הענין הגובר בנושאי תקצוב החינוך המיוחד בארץ ובעולם
3.3. כללים לבחינת שיטת התקצוב
3.4 דוח דורנר
מטרות והשערות המחקר
שאלות המחקר
מטרות המחקר
משתני המחקר
השערות המחקר
שיטה
נתוני המחקר
נבדקים
כלי המחקר
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה

ILS 200.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 3935
מספר מקורות 13
שנת הגשה 2018