תרבות הפנאי בחברה החרדית

שנת הגשה 2019, 13836 מילים
ILS 300.00 – קנה עכשיו

מחקר זה עוסק בתפיסתם של סוכני הסוציאליזציה בקהילה החרדית את השפעת הסמכות וסגנון ההורות על בחירתם של בני נוער בפנאי בלתי ראוי. החברה החרדית מתאפיינת בעמדות אידיאולוגיות משותפות, המביאות לכך שתרבות הפנאי שלהם ומאפייניה הינם שונים מאשר תרבות הפנאי ומאפייניהם בעולם הכללי. מלכתחילה הייתה החברה החרדית מעדיפה להימנע מהפנאי לחלוטין. אך בשל השינויים שחלו בעולם, גם החברה החרדית מפתחת עולם פנאי משלה והעומדים בשער נדרשים לסוגיות פנאי שונות, אשר לא היו קיימות בעבר.
להורים קיימת השפעה על מידת המעורבות של ילדיהם בפעילויות פנאי, אך עם זאת, כאשר מדובר על בני נוער יש לזכור כי הם מושפעים יותר מבני גילם וכי הם רואים בפעילויות פנאי מטרה מרכזית בחייהם. מכיוון שעיסוקי הפנאי של בני הנוער החרדים יכולים להיות חיוביים וראויים, אך גם שליליים ולא ראויים, עולה השאלה מהו מקומם של סוכני הסוציאליזציה בקהילה החרדית להפעיל סמכות בבחירת בני הנוער את עיסוקי הפנאי השליליים ולצמצם אותם עקב כך.
שיטת המחקר שנבחרה עבור מחקר זה היא השיטה האיכותנית. כלי המחקר שנבחר עבור המחקר הינו ראיון עומק חצי מובנה. במיוחד לצורך המחקר נוסחו שני שאלונים שונים, לקהל ההורים ולקהל אנשי החינוך, כאשר מוקדי השאלות עסקו בנושאים דומים. כל משתתפי המחקר הם חרדים בגילאי 50-27, הבאים במגע עם בני נוער כהורים או כאנשי חינוך. הראיונות הוקלטו ותומללו, ולאחר מכן החל שלב ניתוח הנתונים.
נמצא כי המרואיינים תופסים את תרבות הפנאי כחשובה ומרכזית בחיי בני הנוער. אך כאשר הם הביעו את דעתם לגבי השפעת הסמכות וסגנון ההורות לגבי בחירת בני הנוער בפנאי בלתי ראוי היו הדעות חלוקות. חלקם טענו כי להורים אין השפעה על בני הנוער, זאת בניגוד לנאמר בספרות, ואילו חלקם צידדו בסגנון הורות העומד בסקאלה שבין סגנון הורות מתירני לסגנון הורות סמכותי, זאת בהתאם לנאמר בספרות. לדבריהם של משתתפי המחקר, כאשר הילד מרגיש שההורה משחרר אותו מתוך הבעת אמון ולא מתוך אדישות, הוא ירצה לשתף את ההורה במעשיו, וממילא להורה תהיה יכולת השפעה רבה יותר כאשר בן הנוער יאמץ לעצמו סגנון פנאי בלתי ראוי.
המלצת המחקר היא לחדד ולחזק את הקשר בין הורים לבין אנשי חינוך ביחס לחינוך לתרבות פנאי הולמת, אשר הוכחה בספרות המחקרית כחשובה מאין כמוה. יתכן שמידע נוסף ומחקרים נוספים בתחום ילמדו על דרך תגובה אופטימאלית המשותפת לכלל בני הנוער, או לפחות לרובם המוחלט.

 

תוכן עניינים

תקציר. 6

מבוא. 7

סקירה ספרותית. 8

1.1  מאפייני החברה החרדית. 8

1.2 מאפייני מגדר בחברה החרדית. 8

2.1 מאפייני הפנאי 9

2.2 פנאי בלתי ראוי 10

2.3 עיסוקי פנאי של בני נוער. 11

2.4 מעורבות הורים באינטראקציה עם בני נוער בזיקה לפנאי 11

2.5 עיסוקי פנאי בחברה החרדית. 12

3.1 סיכום ומטרת המחקר. 13

3.2 שאלה ותת שאלות המחקר. 14

מתודולוגיה. 15

שיטת המחקר. 15

כלי המחקר. 15

מדגם המחקר. 15

הליך המחקר. 16

שיטת ניתוח הנתונים. 16

אתיקה. 17

ממצאים.. 18

תחומי עיסוקי הפנאי של בני נוער. 18

מאפייני עיסוקי הפנאי של בני נוער. 18

תפיסת חשיבותה של תרבות פנאי 19

פנאי שלילי בעיני הורים ואנשי חינוך. 20

מעורבות ההורים והשפעתם על עיסוקי הפנאי של בני הנוער. 20

תפיסת הורים ואנשי חינוך את דרך התגובה מול עיסוקי פנאי שליליים בטווח קצר ובטווח ארוך. 23

דיון וסיכום.. 26

ביבליוגרפיה. 29

נספחים.. 31

נספח מס’ 1- שאלון להורים. 31

נספח מס’ 2- שאלון לאנשי חינוך. 32

נספח מס’ 3- ראיון מרים. 33

נספח מס’ 4- ראיון אדל. 35

נספח מס’ 5- ראיון רחלי 37

נספח מס’ 6- ראיון תמי 39

נספח מס’ 7- ראיון יוסף. 41

נספח מס’ 8- ראיון שרית. 43

נספח מס’ 9- ראיון קרן 45

נספח מס’ 10- ראיון מנחם. 47

 

ILS 300.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , ,
מקצוע/ות ,
מספר מילים 13836
מספר מקורות 22
שנת הגשה 2019