תקציר כולל של שנת השלמה בחשבונאות – במקצוע ביקורת

שנת הגשה 2005, 13058 מילים

ביקורת מתקדמת נושא: הצהרת מנהלים – גל”ד 21
הנסיבות בהם נדרש רו”ח מבקר לקבל הצהרת מנהלים:
הצהרת מנהלים היא חלק מהליך ביקורת לפי תקני ונהלי ביקורת מקובלים.
מטרות הצהרת המנהלים:
הבהרה כי האחריות הראשונית לנאותות הדו”חות הכספיים היא של הדירקטוריון וההנהלה.
(חוק החברות קובע כי הדירקטוריון אחראי לדוכ”ס).
הצהרת המנהלים הנה דגש נוסף לחוק.
חוק סרבנס אוקסלי:
דורש מהדירקטוריון הצהרה נוספת בגין נכונות, נאותות והעדר פרטים מטעים בדוכ”ס, דבר המהווה החמרה בדרישות למחויבות הדירקטוריון.
הבהרה ללקוח כי היקף הביקורת מצומצם ונועד לצורך מתן חו”ד בלבד.
ע”פ גל”ד 73 מוסיף כי הדוכ”ס משקפים באופן נאות את מצבה של הפירמה (אין הצגה מוטעית מהותית, לפי מבחן האדם הסביר).
לסכם בכתב הצהרות בע”פ מההנהלה, כחלק מראיות הביקורת.
להשלים נהלי ביקורת להבטחת קבלת מידע אודות אומדנים, הפרשות וכו’, דבר שיהווה ראיות ביקורת מבססות (כי לא תמיד רו”ח יכול לאמוד אותם).
לאתר כוונות וידיעות שלא ניתן להגיע אליהן ע”י נהלי ביקורת. (לדגמא:
כוונות למכירת ר”ק, לרה אירגון וכו’).
למי ממוענת הצהרת המנהלים ומה תאריכה:             ממוענת לרו”ח המבקר ותאריכה הנו תאריך חו”ד רו”ח.
החותמים על ההצהרה:
תחתם ע”י המנהלים שלפי מיטב הידיעות  הם האחראים והבקיאים בנושאים שההצהרה דנה בהם. בד”כ יהיו: יו”ר הדירקטוריון, מנכ”ל והאחראי הבכיר על הכספים (לעיתים גם אחראי על תחום מהותי מסוים).
מה כאשר ההנהלה מסרבת לחתום על הצהרת המנהלים:
            המנעות מחו”ד, ללא קשר לסיבה.
            במקרה של הצהרת הנהלה חלקית, בהתאם למהותיות, הסתייגות או המנעות. (ע”פ שיקול דעת).
האם הצהרת ההנהלה מפחיתה מאחריות רו”ח:
            אינה מפחיתה. (מטרתה “להרתיע” את החותמים מלשקר).
נושא: ארועים לאחר תאריך המאזן גל”ד 11 + תקן 7
            פרטים גל”ד 11 (ביקורת בלבד) תקן 7
(חשבונאות בלבד) ארועים שהתגלו ארוע מסוג  א’ ארוע חייב התאמה ארועים התרחשו ארוע מסוג ב’ ארוע שאינו חייב התאמה ארוע שהתגלה- בעל זיקה לתקופה המדווחת. תביעה בגין מוצר פגום שיוצר בתקופה המדווחת-

מילות מפתח , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 13058
מספר מקורות
שנת הגשה 2005