ביקורת חקירתית – בנק bcci

שנת הגשה 2006, 6294 מילים

תוכן עיניינים תוכן עיניינים.. 2
תמצית מנהלים.. 3.
סיפור המעילה. 4.
השתלשלות האירועים.. 4.
דרכי ביצוע המעילה. 8.
הכשלים במערכת הבקרה שאפשרו את המעילה. 10.
המלצות לאיתור המעילה. 12.
שרותים חריגים ללקוחות. 12.
שיתוף פעולה עם גופי רגולציה בינלאומיים.. 12.
קשר הרו”ח המבקר עם בנק BCCI 13.
נפגעי ההונאה. 14.
הצעדים המשפטיים שננקטו כתוצאה מהגילוי 15.
כימות הנזק. 16.
הצעות למערך בקרה ונהלי ביקורת. 17.
סיכום.. 18.
בבליוגרפיה. 19.
נספחים.. 20.
נספח א’ – מבנה קבוצת BCCI 20.
נספח ב’ – דוגמא להונאה בספרי הבנק. 21.
תמצית מנהלים בנק B.C.C.I (Bank of Credit & Commerce International) הוקם בספט’ 72′ ע”י מר Agha Hassan Abedi. המימון הראשוני בוצע באמצעות נאמנות בבעלות Mr Abedi (35%), בנק אמריקה (
5 %) והשייח’ של אבו דאבי בשותפות עם קבוצות קשורות (40%). חזונם של המייסדים היה להקים בנק במדינות העולם השלישי שיהא בסדר גודל, מעמד והשפעה של הבנקים המרכזיים בעולם. במרדף השאפתני אחר מטרות אלו היה על הבנק לשמור כל העת על מגמת התרחבות והצגת הכנסות הגדלות בהתמדה. ברגעי השיא של הבנק הונו הוערך בכ-
5 מיליארדי דולרים, הוא פעל בכ- 73 מדינות וכלל מעל 1.4 מליוני לקוחות.
ברם, השקעות כושלות לצד הלוואות בעלים, שניהם בסכומי עתק, גרמו להפסדים כבדים במהלך תקופת קיומו הקצרה של הבנק (19 שנים), דבר אשר הצריך ביצוע מניפולציות לשם הסתרתם, תוך משיכת תשומת לב רשויות הפיקוח.
אוזלת היד שגילו גופי הפיקוח השונים, החל מהבנקים המרכזיים, דרך הביקורת החיצונית וכלה בבקרת הפנים סייעה בידי הבנק להמשיך את פעילותו ועמה, הרחבת מגוון ההונאות והיקפן. ראוי לציין, כי עצימת עין זו לא נבעה מכך שלא היה בידם די סימני אזהרה, אלא בשל סיבות שונות: רצון בהמשך פעילותו של הבנק, ניגוד עניינים (המבקר החיצוני), חוסר יכולת לפקח על מבנה כה מסועף של קבוצת BCCI, בקרה פנימית הפועלת מול הנהלה מושחתת ועוד. לבסוף, ביוני 92′, עם הגשת דו”ח המסכם את מכלול ההונאות בבנק, מטעם הרו”ח המבקר (פירמת PW) לבנק אנגליה, הוחלט לסגור את הבנק ולמנות לו מפרק (פירמת Deloitte). ההפסד של הבנק הוערך (ע”י רשויות המדינה האמריקאיות) בכ- 13 מיליארדי דולרים. הפסד בסדר גודל כזה מסמל, עד אותם ימים, הן את הנפילה הגדולה ביותר של בנק והן את המעילה הגדולה ביותר שהתרחשה, והיא ידועה בכינוייה  “$20-billion-plus heist”או “Ponzi Scheme”. לדעתנו, ראוי שפרטי המקרה יילמדו ע”י בנקאים, מבקרים ורגולאטורים מתחום הבנקאות. עבודה זו מתעתדת לנתח את מהלך האירועים אשר הובילו לקריסתו של הבנק במטרה להגיע למסקנות רלוונטיות לרשויות פיקוח, מבקרים ולקוחות. מצאנו לנכון לפרט בעבודה את כשלי הביקורת אשר אפשרו את ביצוע ההונאות וכן, להעלות המלצות, שאנו סבורים שאם גופי הבקרה היו מאמצים אותן, הם היו חושפים את מכלול ההונאות. לאחר מכן, פרטנו את הצעדים המשפטיים שננקטו הן כלפי האחראיים להונאות והן כלפי גופי הבקרה החשודים בהתרשלות במשימתם. בנוסף, ניסינו לכמת את הנזק, על אף שהדבר קשה במיוחד במקרים מהסוג הזה, היות ומסמכי החברה שקריים ואין כל תיעוד לסכומי הכספים האמיתיים. לבסוף, לאחר למידה מעמיקה של המקרה תוך הבנת משמעויותיו, העלנו הצעות למערך בקרה ונהלי ביקורת אשר, לגישתנו, במידה ויאומצו, ימנעו הישנות של מקרים מעין אלה בעתיד.  

מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 6294
מספר מקורות 8
שנת הגשה 2006