עבודה שעוסקת במבקר המדינה ובצורת ביקורתו לעומת המבקרים עד כה

שנת הגשה 2007, 10950 מילים
ILS 200.00 – קנה עכשיו

תקציר השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס נכנס ב-4 ביולי 2005 לתפקידו כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, לתקופת כהונה של שבע שנים. לכאורה היה זה נראה כי אנו צפויים לעוד מבקר בנוסח הקלאסי עד כה , אך במהרה נמצנו למדים כי המדובר במבקר מזן חדש אשר לו משנת ביקורת מסודרת ומוצקה.
עבודתינו עוסקת בשאלה האם מבקר המדינה צריך להיות נוגש או מחנך לאור אפיון המבקר הנוכחי (מיכה לינדנשטראוס), מוצגים בה אסכולות הביקורת, מוסד מבקר המדינה, מטרתו המוצהרת וחשיבותו כגורם מבקר.
כמו כן מוצגים בה ניתוח של הביקורת בישראל בשנים האחרונות, הצגת הגישה הקלאסית אותה אימצו המבקרים עד כה וזאת לעומת הגישה החדשה שהביא עמו המבקר הנוכחי אשר עליה יש תומכים לא מעטים אך קולם של המתנגדים לה לא שוקט. העבודה מציגה בעצם את “המלחמה האינטלקטואלית” על צורת הביקורת שמפעיל המבקר הנוכחי (מיכה לינדנשטראוס) כאשר כל צד מנסה להציג את נוסחת הזהב לגישה שמבקר המדינה צריך לנקוט במהלך הביקורת.
העבודה הינה ניתוח טקסטואלי של ספרות מקצועית בנושא ביקורת המדינה וכן מאמרים בנושא, הדנים בהיבטי ביקורת המדינה וביישומה. כידוע, שמו של המבקר עולה לאחרונה כמעט מידי יום לכלי התקשורת ועל כן ,בעבודה זו, נערכה סקירה  באשר לחומר העיתונאי העוסק בנושא זה,  על מנת לדלות את עיקרי משנתו של  המבקר הנוכחי. כמו כן, קיימת התייחסות לאופוזיציה שיצר לעצמו המבקר כתוצאה מיישום גישה זו.  בנוסף, נערכה סקירה בנושא  מוסד מבקר המדינה במספר מדינות, ניסיונם והגישות אותם נקטו בביקורת המדינה. לבסוף, נערך דיון שתכליתו להבהיר לאן מועדים פניה של ביקורת המדינה במדינת ישראל .
מבקר יכול לבחור בין ביקורת נוגשת לביקורת מחנכת, כאשר לכל גישה יש יתרונות וחסרונות. מוסד מבקר המדינה מהווה את אחד מאושיותיה החשובות של מדינה דמוקרטית תקנית. מבקר המדינה הנוכחי מפעיל ביקורת נוגשת וחסרת פשרות בניגוד לגישה הקלאסית, שהיתה נהוגה במוסד מבקר המדינה עד כה. כתוצאה מישום גישה זו קמה למבקר אופוזיציה, אשר מנסה להוכיח כי ביקורתו לא טהורה לחלוטין. במדינות מערביות נוספות, כמו בישראל, פעולות מוסדות הביקורת אינן זוכות לחשיפה הראויה כדי להבטיח תמיכה ציבורית, החיונית כל כך להשגת המשאבים הדרושים להם לביצוע עבודתם החשובה. בימים אלו אנו עדים לחשיפה תקשורתית ענפה בנוגע לפעולות מבקר המדינה. ביקורתו של מבקר המדינה מדווחת בכלי התקשורת כיום יותר מאי פעם, בתקווה כי זו תאפשר לו את הבמה לה היא ראויה. לית מאן דפליג, כי חשיפה זו מהווה עליה וקוץ בה; מבקר המדינה חשוף למתקפות חסרות תקדים מצד גופים שונים, הרואים בפעולותיו כקנטרניות ולא צודקות. נראה כי לשאלת השאלות, האם מבקר המדינה צריך להיות נוגש או מחנך, אין תשובה חד משמעית. סביבת הביקורת בה עובד המבקר היא זאת  המעניקה למבקר עצמו את שיקול הדעת, באשר לאופן העברת הביקורת. בימים אלו, כאשר בראש מוסד המבקר עומד המבקר מיכה לינדנשטראוס, נראה בעליל כי מדובר במבקר מדינה מזן חדש. השחיתות שבשנים האחרונות לא פוסחת על אגף מאגפי השלטון במדינתנו, צריכה להיות מטופלת במידת היעילות והרצינות הראויה. נראה כי  המערכת משוועת לאותו אדם  שיוכל להציל את כבודם האבוד של נבחרי הציבור, לאור הסטטוס השלילי שנוצר עליהם. עיניהם של רבים וטובים נשואות אל מבקר המדינה הנוכחי כי  הלה “יעשה סדר” וילחם בשחיתות בצורה של ביקורת חסרת פשרות , תקיפה ובעלת שיניים, אשר לא רק תמלא דוח”ות עבי קרס, אלא אף תשפיע על ניהול תקין וטוהר מידות במוסדות המבוקרים. אין ספק כי פעולות אלו יסיעו בשמירת צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומוסרית.  תוכן עניינים
תקציר -3-4
1 .ענישה או חניכה בביקורת- האסכולות ..5-9
1 .1 רקע- פסיכולוגית הביקורת .5-6
1 .2 ביקורת כגורם מעניש ומלמד 7-9
2 .ביקורת המדינה -10-15
2 .1 מבקר המדינה- רקע –.10-11
2 .2 תפקידי המבקר ..12-13
2 .3 היקף הביקורת …14-15
3 . מבקר המדינה נוגש או מחנך 16-38

3 .1 מבקר המדינה- הגישה הקלאסית עד כה –..16-18
3 .2 הגישה החדשה בביקורת המדינה -..19-22
3 .3 האופוזיציה לגישה החדשה 23-26
3 .4 הגישות בביקורת המדינה במדינות מערביות -.27-37
3 .5 פניה של ביקורת המדינה בישראל -..38
ביבליוגרפיה –..39-40                נספחים …41-45

ILS 200.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 10950
מספר מקורות 28
שנת הגשה 2007