מעמדו של המבקר הפנימי ברשויות המקומיות אל מול מעמדו של המבקר הפנימי בחברות הציבוריות

שנת הגשה 2007, 5881 מילים
ILS 200.00 – קנה עכשיו

רקע:
הביקורת הפנימית בחברות הציבוריות והביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק.  המבקר הפנימי בחברות הציבוריות פועל בהתאם לחוק החברות, התשנ”ט-
1 999 ,מבקר העירייה פועל בהתאם לפקודת העיריות, המבקר במועצות המקומיות פועל בהתאם לצו המועצות המקומיות (א) התשי”א – 1950   והבסיס החוקי לעבודת המבקר במועצות האזוריות הוא צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי”ח-
1 958, כאשר צו זה מתייחס לועדות הביקורת, כיוון שאין עדיין  חובת מינוי מבקר במועצה אזורית.
כיום ישנה חובת מינוי מבקר בכל עירייה, מועצה מקומית ו ב : 8.1.2008 ייכנס לתוקף לראשונה חובת מינוי מבקר פנימי במועצות אזוריות.
מטרת הפרויקט- הגדרת הבעיה:
 בחקיקה קיימות הוראות מזעריות לגבי מעמדו של המבקר הפנימי. עבודה זו מנסה לבחון האם קיים שוני מהותי בין מעמדו של המבקר הפנימי בחברות הציבוריות לבין מעמד המבקר הפנימי ברשויות המקומיות, תוך עמידה על נקודות הדמיון והשוני ביניהם באמצעות מספר גורמים כגון:
אחריותו וסמכויותיו של המבקר הפנימי, תחומי הפעילות, היקף הפעילות, עצמאותו וכו’.
שיטה:
לצורך ביצוע ההשוואה והסקת המסקנות, נכתב שאלון הבודק את התפקידים והסמכויות של המבקר הפנימי,חופש פעולתו והיחס המוענק לו בארגון,השאלון נשלח לחמישה מבקרים פנימיים בחברות ציבוריות וחמישה מבקרים פנימיים ברשויות מקומיות. כמו- כן, נבדק ונבחן  הנושא באמצעות חומר עיוני (חוקים בנושא+ מאמרים)  אשר בחלקו משקף עובדות  אובייקטיביות ובחלקו עמדות סובייקטיביות.

ILS 200.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 5881
מספר מקורות 14
שנת הגשה 2007