יסודות החשבונאות ממ”ן 11 ציון 100

שנת הגשה 2015, 1120 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממ”ן
1 1
שאלה מס’ 1:
חברה א’:
נתון 1: התחייבויות לזמן ארוך ל-31.12.13:
נתון 2: רכוש בלתי שוטף ל-31.12.מנהל עסקים:
נתון מס’ 4:רווח לשנת 20מנהל עסקים:
נתון מס’ 3:הוצאות לשנת 20מנהל עסקים:
חברה ב:
נתון מס’ 5: הון עצמי ל-31.12.13:
נתון מס’ 8: רווח ל-31.12.מנהל עסקים:
נתון מס’ 7:הון עצמי ל-31.12.מנהל עסקים:
נתון מס’ 6: התחייבויות שוטפות ל-31.12.מנהל עסקים:
יפה משפטים/משפטים שאלה מס’ 2:
א.
X=130(עודפים) יודע שויתרת לנו על סעיפים ג’ ו-ד’ אך אשמח רק לפידבק לגביהם:
ג. הון חוזר= יחס שוטף= ד. מבנה הון= יפה. נלמד את הנושא בהרחבה לקראת סוף הסמסטר ב.
חברת “סחר 2” בע”מ מאזן לשנה שהסתיימה ביום 31.12.מנהל עסקים (₪) נכסים שוטפים:
נכסים בלתי שוטפים:
סה”כ מאזן:                            780 התחייבויות שוטפות:
סה”כ התחייבויות שוטפות: 300 התחייבויות בלתי שוטפות:
סה”כ התחייבויות בלתי שוטפות:130 הון עצמי: סה”כ הון עצמי:350 סה”כ מאזן:   780 יפה, אך הנכסים השוטפים מוצגים לפני סדר נזילות ולכן המלאי יוצג בסוף רשימת הנכסים השוטפים
2 0/20 שאלה מס’ 3:
א. חברת “סמארטפון בע”מ” דו”ח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום
3 1.12.11
(אלפי ₪) *חישוב 1(הכנסות ממכירות):
*ביאור 1(הכנסות אחרות): *ביאור 2 (הוצאות הנהלה וכלליות):
*ביאור 3(הוצאות מכירה): ב. דיבידנד שהוכרז= 40 ג. חברת “סמארטפון” בע”מ דו”ח ייעוד רווחים לשנה שהסתיימה ביום
3 1.12.11
(אלפי ₪) יפה 20/20 שאלה מס’ 4:
א.
נכסים התחייבויות הון עצמי מאורע עו”ש לקוחות רכוש סה”כ נכסים שוטפותהוצאות לשלם בלתי שוטפותהלוואות סה”כ התחייבויות הון מניות נפרע ייתרת רווח הכנסות (הוצאות) סה”כ הון עצמי
1 משפטים0 משפטים0
2
1 00
1 00
3 (50) 50
4 (80)
8 0
4 (משפטים0) משפטים0 5
2 00
1 00
3 00
6
6 0 (60) 7
(משפטים0) משפטים0 7
(30)
3 0
8 (1)
1
8
4
4 9
(משפטים) משפטים
1 0 (20) (20) סה”כ מנהל עסקים
4 0
2 30
2 84
4
1 00
1 04
משפטים0 (20)
3 00
2 50
1 80 ב. חברת “פארמה.נט” בע”מ דו”ח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום
3 1.12.מנהל עסקים (₪) יפה, אין צורך להציג רווח גולמי כאשר אין עלות מכר. בחברה שנותנת שרותים נציג ישר רווח תפעולי.
חברת “פארמה.נט” דו”ח יעוד רווחים לשנה שהסתיימה ב-31.12.מנהל עסקים (₪) חברת “פארמה.נט” בע”מ מאזן לשנה שהסתיימה ביום 31.12.מנהל עסקים (₪) נכסים שוטפים:
סה”כ נכסים שוטפים:                                54,000 נכסים בלתי שוטפים:
סה”כ נכסים בלתי שוטפים:                       230,000 סה”כ מאזן:                                            284,000 התחייבויות שוטפות:
סה”כ התחייבויות שוטפות:                      4,000 התחייבויות בלתי שוטפות:
סה”כ התחייבויות בלתי שוטפות:              100,000 הון עצמי: סה”כ הון עצמי:                       180,000 סה”כ מאזן:         284,000 יפה
3 0/30 שאלה מס’ 5:
א. רלוונטיות: מהימנות: השוואתיות: מובנות: ב. 1. עקרון השמרנות:
2 . עקרון ההקבלה:
3 . עקרון השמרנות:
4. עקרון הגילוי המלא: 5. עקרון העסק החי: ג. דירקטור א’: דירקטור ב’: דירקטור ג’: יפה משפטים/משפטים זכות של 5 נקודות בונוס נשמרת לממ”ן 12
ציון:100 J תודה

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1120
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2015