יסודות החשבונאות ממ”ן 12 ציון 95

שנת הגשה 2015, 870 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממ”ן
1 2
שאלה מס’ 1:
חברת “עומר 3” בע”מ דו”ח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 31.12.20מנהל עסקים (₪) חברת “עומר 3” בע”מ דו”ח ייעוד רווחים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.20מנהל עסקים (₪) חברת “עומר 3” בע”מ מאזן ליום 31.12.מנהל עסקים (₪) יפה שאלה מס’ 2:
1:ב
2 :ד
3 :ה
4 :ג 5:ד התשובה לשאלה 3 היא א. אם היית מציג חישובים היית מקבל ניקוד חלקי.

2 0/
5 + בונוס 5 נק’ שאלה מס’ 3:
א’.
נכסים התחייבויות הון עצמי מאורע מזומנים לקוחות מלאי השקעות לפדיון מכונות וציוד מכונות וציוד פ”צ קרקע
סה”כ ספקים משכורות לשלם דיבידנד לשלם סה”כ הון מניות נפרע פרמיה על מניות קרנות הון יתרת רווחים הכנסות הוצאות סה”כ י.פ
3 6000
1
1 0000
2 (1000)
3
4 5

6 7א (3000) 7ב 9000
8
3 000 9

1 0
1 1א (900)
1 1ב (600)
1 1ג (800)
1 1ד (200)
1 1ה (1000)
1 2
(משפטים00) סה”כ 5800
4 000
1 1000
6 000
2
5 00 (5800) 7000 50500 0 0 משפטים00 משפטים00
2 5000 5000
1 0000
4 500
1 2000 (7500)
4 9000 ב.
חברת “אלון” בע”מ דו”ח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום
3 1.12.מנהל עסקים (אלפי ₪) חברת “אלון” בע”מ דו”ח יעוד רווחים לשנה שהסתיימה ביום 31.12.20מנהל עסקים (₪) ג.
חברת “אלון” בע”מ מאזן ליום 31.12.מנהל עסקים             (₪) יפה שאלה מס’ 4:
א.
נכסים התחייבויות הון עצמי מזומן לקוחות שיקים לקבל הפרשה לחומ”ס הכנסות הוצאות יתרת פתיחה 1.1.12
מכירות תקבולים חוב אבוד חוב טוב עדכון הפרשה לחומ”ס יתרת סגירה ב. יתרת הסגירה של ההפרשה לחובות מסופקים ב-31.12.12 ג. יתרת הסגירה להפרשה לחומ”ס ב-31.12.12= 32,000 ₪ יתרת הפתיחה להפרשה לחומ”ס ב-1.1.12= החוב האבוד בסך
2 0,000 ₪ החוב הטוב בסך 30,000 לכן ההוצאות לחומ”ס בשנת 2012 יהיו :
ד. יתרת לקוחות ברוטו= יתרת לקוחות נטו= יפה שאלה מס’ 5:
א.חומ”ס לחובות שוטפים= חומ”ס לחובות בפיגור 1-90 יום= חומ”ס לחובות בפיגור 91-180 יום= חומ”ס לחובות בפיגור 181-360 יום= סך כל ההפרשה הנדרשת לחומ”ס הנדרשת ל-31.12.מנהל עסקים היא:
ב.     סכום ההוצאות לחובות מסופקים בדו”ח רווח והפסד לשנת 20מנהל עסקים הינו 18,000 ₪.
תודה יפה ציון:100

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 870
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2015