יסודות החשבונאות ממ”ן 16 ציון 100

שנת הגשה 2015, 1647 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממ”ן
1 6:
שאלה מס’
1 :
א. גישה ישירה:
                                           חברת “קליל” בע”מ                                 דו”ח על תזרימי מזומנים לשנת 20מנהל עסקים חישובים:
ב. גישה עקיפה:
                                           חברת “קליל” בע”מ                                 דו”ח על תזרימי מזומנים לשנת 20מנהל עסקים יפה משפטים/משפטים שאלה מס’
2 :
סעיף י.פ פעילות שוטפת פעילות השקעה פעילות מימון שינוי במזומנים פעילות שלא במזומן י.ס חישוב מזומנים לקוחות, נטו חייבים שונים מלאי נדל”ן להשקעה- שווי הוגן
1 ציוד-עלות
2 ציוד-פ”נ
2 הוצאות מו”פ שהוונו
3 ספקים אג”ח
4 הון מניות רגילות 5
קרן הון-פרמיה 5
עודפים
6 חברת “Cash.Net”בע”מ  דו”ח על תזרימי המזומנים   לשנה שנסתיימה ביום 31.12.20מנהל עסקים חישובים:
יפה
2 5/
5 שאלה מס’
3 :
סעיף י.פ פעילות שוטפת פעילות השקעה פעילות מימון שינוי במזומנים פעילות שלא במזומן י.ס חישוב מזומנים לקוחות, נטו השקעות למסחר
1 מלאי השקעות לפדיון, לפי עלות
2 קרקע- מודל הערכה מחדש
3 בניינים-עלות 5
בניינים-פחנ”צ 5
ציוד-עלות
4 ציוד-פחנ”צ
4 הוצאות נדחות-עלויות מו”פ נטו
6 זכאים שונים דיבידנד לשלם אג”ח סדרה א’ 7
אג”ח סדרה ב’-בניכוי ניכיון אג”ח
8 הון מניות בכורה 1 ש”ח 9
הון מניות רגילות-1 ש”ח 9
קרן הון-פרמיה 9
קרן הון-הערכה מחדש עודפים
1 0 חברת “תזרים 6″בע”מ  דו”ח על תזרימי המזומנים   לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2013
חישובים:
יפה
3 5/35
שאלה מס’
4 :
ע”פי הגישה העקיפה:
א. ע”פי הגישה הישירה:
יפה
1 0/10 שאלה מס’ 5:
סעיף 1:
א. יחס שוטף = יחס מהיר= ב.1. תגדיל את שני היחסים הללו, כלומר, תשפר אותם.
2. תקטין את ההתחייבויות השוטפות ב-500 ₪ ותקטין את הנכסים השוטפים גם כן ב-500 ₪. לכן:
יחס שוטף = יחס מהיר=
3 . תגדיל את הרכוש הבלתי שוטף ואת ההתחייבויות השוטפות.
4 . תקטין את יתרת המזומנים וגם תקטין את יחס שוטף = יחס מהיר= 5. מגדילה את יתרת המזומנים ב-500 ומקטינה את הלקוחות ב-500.
6 . תגדיל את המלאי, גם את יתרת הספקים, יחס שוטף = יחס מהיר= סעיף 2:
א. סה”כ התחייבויות = 4,000 = 0.571
    סה”כ נכסים            7,000 סה”כ הון עצמי = 3,000 = 0.428
סה”כ נכסים         7,000 יפה משפטים/משפטים מצויין ציון:100 בהצלחה בבחינה

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 1647
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2015