ניתוח דוחות כספיים

שנת הגשה 2014, 9769 מילים
ILS 220.00 – קנה עכשיו

       מגישים: תעודת זהות:
כתובת: טלפון:
קבוצת לימוד:
מרצה:
ת. הגשה: תוכן עניינים
מבוא                                                                           2
סקירת הענף                                                                3
סקירת החברה הראשית                                              4
סקירת החברה להשוואה                                             12
ניתוח S.W.O.T                                                           מנהל עסקים ניתוח המאזן והאיתנות הפיננסית                                 16
ניתוח דוחות רווח והפסד                                              27
ניתוח דו”ח תזרים מזומנים                                          34
ניתוח יחסים פיננסיים                                                  36
סיכום ניתוח החברה                                                    44
הערכת שווי                                                                 45
סיכום ומסקנות                                                           49
ביבליוגרפיה                                                                 50 נספחים                                                                       51
מבוא
סקירת העבודה –  בעבודה זו  אנחנו סוקרים את חברת “ישרוטל בע”מ” (להלן: ישרוטל) בענף המלונאות. בענף התיירות בישראל עולה כי מספר לינות תיירים בישראל בשנת
2 013 הסתכם לכ-9.8 מיליון בדומה לשנה קודמת. ניתוח החברה יתבסס על חישובים וניתוחים שעשינו, וגם על מצב החברה בשוק התיירות, והסיכונים הכרוכים בתחום פעילות זה.
לצורך הניתוח בוצעה השוואה למתחרה לחברת ישרוטל בשוק המלונאות, חברת מלונות דן בע”מ” (להלן: דן) על מנת לקבל מסקנות על המצב שבו חברת ישרוטל נמצאת ביחס למתחרים בשוק ולבדוק מצבה לעומק.
ניתוח העבודה בוצע על ידי שימוש בכלים חשבונאים הנלמדים במסגרת הקורס ניתוח דוחות פיננסיים ,כגון יחסים פיננסיים , ניתוח דוחות מאזן, רווח והפסד ודוחות תזרימי המזומנים.
לצורך הניתוח נעשה שימוש בדוחות הכספיים לשנים 2011-2013
ודוחות רבעוניים של רבעון ראשון של 2013 ו-20מנהל עסקים.
ממצאים עיקריים – הקבוצה עוסקת בניהול ובהפעלה של בתי מלון בישראל (בעיקר באילת), וכן בייזום, תכנון, רכישה והקמה של בתי מלון בישראל. הקבוצה מהווה מכלול מלונאי ותיירותי, הכולל מגוון של אפשרויות אירוח ונופש, חוויות קולינריות, בידור, תרבות וספורט.
הקבוצה הינה בעלת הזכויות ו/או מחזיקה ו/או מפעילה ומנהלת 17 בתי מלון וסה”כ  במלונות הקבוצה: 4,110 חדרים – מתוכם 3,136 בבעלות מלאה או חלקית.
ניהול והפעלת מלונות הקבוצה נעשה על ידי הזרוע הניהולית והתפעולית בקבוצה, ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע”מ שהינה חברה בת בשליטה מלאה של החברה.
סיכום הערכת שווי – הערכת השווי של החברה בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידי DCF. בשיטה זו ערכנו תחזית תזרים מזומנים חופשי ל-5 השנים הקרובות ואליה הוספנו את תזרים של השנה השישית מהוון לאינסוף. את התוצאה המתקבלת היוונתי בשיעור היוון של 6.86%. בהתאם לכך שווי חברת ישרוטל לתאריך 31.12.13 הינו
1 ,449 מיליון ₪ לעומת שווי שוק ליום לאותו יום בסך של 892 מיליון ₪.

ILS 220.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 9769
מספר מקורות 1
שנת הגשה 2014