סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

שנת הגשה 2014, 35492 מילים
ILS 91.00 – קנה עכשיו

רשימת נושאי ההרצאות: (סה”כ 10 הרצאות) דו”ח המבקרים (700ISA ) תקן ביקורת 108
תקן ביקורת 72- שינויים מהנוסח האחיד סוגי הדו”חות של רו”ח תקן 37 IAS- אי וודאות תקן בקורת 99 הנוסח האחיד, ותקן 72- שינוי מהנוסח האחיד סוגיות מיוחדות בדוח רו”ח המבקר עיקרון “הסטנדרט הכפול” תקן 100- אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רו”ח המבקר תקן 77- ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תקן 78- התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים תקן 75- מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים תקן 76- תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר תקן ביקורת 21- הצהרת מנהלים תקן ביקורת 86- מהותיות בביקורת החלטת הרשות לני”ע בנושא מהותיות (החלטה 4-99) תקן ביקורת 96- שימוש בעבודת מומחה (גילוי דעת 64) תקן ביקורת 8- דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים חברות בקשיים תקן ביקורת 58- “העסק החי” רשות ני”ע- ממצאי הנחיות עסק חי (הקובץ הנפרד- הנחית סקר הרשות (ממרץ 2013)) פירוקים וכינוסים תקן ביקורת 67- בקרת איכות סקר עמיתים תקן ביקורת 92- אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים ביקורת חקירתית רקע – איך עושים ביקורת?
בדיקות בביקורת בדיקת הבקרות בתהליך לב הביקורת:
תקן ביקורת 73-מטרת הביקורת תקן 74- בדבר תכנון הביקורת (להיעזר במצגת) תקן ביקורת 93- הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תקן ביקורת 98- נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו תקן ביקורת 7
ו-70 דוחות מיוחדים השאלות להגשה בנושא דוחות מיוחדים:
שאלות מבחינות מועצה: מועצה חורף
2 006
שאלות מבחינות מועצה: מועצה קיץ 2007
מצגת: הדרך לפתור מבחני מועצה הרצאה 1
דו”ח המבקרים (700ISA ) *יהיה במבחן בטוח.
בישראל מתקיימת התקינה החשבונאית הישראלית, אולם לגבי חברות הבורסאיות חלים כללי IFRS. הביקורת ישנה הינה התקינה הישראלית שהוציאה לשכת רואי החשבון לגבי כל סוגי החברות. הלשכה מפרסמת תקן על בסיס תרגום התקן הבינלאומי.
תקן ביקורת 108
דוגמאות לנוסח האחיד (יינתן בבחינה). המקביל הבינלאומי טרם נכנס לתוקף בישראל.
החידוש בתקן 108 ביחס לתקן 99, השמות של הדו”חות בIFRS שונים, ועתה במקום מאזן רושמים “דו”ח על המצב הכספי” ובמקום רוו”ה רושמים “דו”ח על הרווח הכולל”.
נדרש לדעת מה הנושאים שמתייחס חו”ד.
נספח ה’- דוגמא לנוסח אחיד של דו”ח רו”ח מבקר על חברה בורסאית כאשר נדרשת עמידה בתקנות ני”ע ·         כותרת- מופנית לבעלי המניות שמינו את רו”ח כדי להציג באיזה מידה הדו”חות משקפים באופן נאות ·         מבוא-  פסקה שמתארת את הדו”חות שביקרו ומפריד בין אחריות רו”ח להנהלה.
זיהוי הדוחות שבוקרו: חברה ישראלית שפועלת לפי התקינה הישראלית מציגה רוו”ה, מאזן, שינויים בהון ותזרים לשנתיים. חברות בורסאיות שמציגות לפי כללי ני”ע צריכות להציג 3 שנים.
הבחנה באחריות: האחריות כרו”ח לחו”ד על דו”חות כספיים, הדעה מבוססת על הביקורת שלו שנעשתה. אם מישהו טוען שפעל לא נכון צריך להראות שהביקורת לא הייתה נאותה. מי שהכינה את הדוחות היא ההנהלה ואילו רו”ח חווה את דעתו על הדו”חות והיא כפועל יוצא של הביקורת שרו”ח עשה.
·         פסקת ביניים- לגבי דו”חות מאוחדים שלא בוקרו ·         פסקה ההיקף- “ערכנו”- מהי הביקורת התייחסות לתקני ביקורת מוקבלים לתקנות: הדוחות נערכו לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל שאלו התקנים שנערכו על ידי הלשכה. תקנות רו”ח ודרך פעולתו הוציא שר המשפטים בכפוף לחוק רו”ח ושם כתוב איך לעשות ביקורת.
תיאור תכליתה ומהותה של הביקורת: נבדקו כללי החשבונאות, האומדנים, והנאותות. חשוב להגיד שאין אחריות של רו”ח על הנתונים של הדו”חות הכספיים, כי הביקורת היא מוגבלת: שימוש בשיקול דעת, דגימה, ראיות משכנעות ולא ודאיות. מכאן שהביקורת היא לא ודאית וחשוב שקורא הדו”חות ידע זאת, כי מראש היו הגבלות. המונח “הצגה מוטעית”: קיימת רק מידה סבירה של בטחון אבל לא ודאות, כמו כן מה שאינו מהותי לא נבדק בכלל.
ולבסוף ירשם כי הדו”חות רואי החשבון נאותים.
·         פסקת חו”ד- “לדעתנו” הדוחות משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, (גם אם משהו לא תקין אבל הוא לא מהותי, זה עדיין משקף באופן נאות). ·         תאריך ·         חתימת רו”ח תקן ביקורת 72- שינויים מהנוסח האחיד המקבילה לתקן זה היא ISA 705, 706. דו”ח רו”ח המבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד
1 .       תקנים 11-14 מתקני הביקורת והדיווח קובעים:
תקן 11 אומר שדו”ח המבקר יציין שהביקורת נעשתה: (1)    דרישה לפי תקני ונהלי ביקורת המקובלים. (2)    דרישה שהדו”חות שההנהלה הכינה משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
תקן 12 אם אין באפשרות רו”ח לדווח בהתאם ל-11 אז הוא יסתייג, ימנע או ייתן חו”ד שלילית לפי המקרה.
בדו”ח המבקרים נפגשים כללי החשבונאות המקובלים וכללי הביקורת שמבוססים על תקינות הראשונים.
תקן 13 הדו”ח הכספי ייחשב כערוך בעקביות.
כלומר ההנחה הבסיסית שיישמו שבדו”חות הכספיים את כלל העקביות. ואם החליטו לשנות שיטה חשבונאית צריך לציין זאת בדו”חות הכספיים ובדו”ח המבקרים.
במידה ואין שינוי אין צורך לציין זאת.
תקן 14 מידת הגילוי בהצגת הנתונים בדו”ח הכספי תחשב כנאותה כהנחה בסיסית שהדו”חות הציגו את כל הגילויים הנדרשים, כי אם לא רו”ח היה מציין זאת בחו”ד שלו.
סוגיות הסטנדרט הכפול: הדו”חות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות המקובלים ודיווח נאות (חשבונאית והגילוי הנאות) וגם מציינים את הגילוי והשיקוף הנאות בהיבט הכלכלי.
3.      הכוונה בסעיף זה שכל דו”ח עומד בפני עצמו ונותנים חו”ד לכל דו”ח ושנה בנפרד.
בהחלט יכול להיות מצב שתינתן חו”ד חלקה על המאזן אבל שלילית על רוו”ה כי הדו”חות והשנים עומדים בפני עצמם. משום כך מכיוון שהדו”חות קשורים זה לזה בקשר הדוק כיצד ניתן לתת חו”ד שונה לכל אחד מהם?
ההנהלה והדירקטוריון מכינים את הדו”חות ורו”ח מבקר אותם. יכול להיות שההנהלה הציגה לא נכון את אחד הדו”חות, למשל את הרוו”ה, בכוונה בניגוד לכללים המקובלים אבל התוצאה הסופית כן הייתה נכונה ועברה למאזן נכון. חשבונאות כוללת גם מדידה וגם גילוי ובמצב זה דו”ח אחד מוצג נכון והאחר לא.
5.      בשאלת אירועים או דו”ח משובש, ניתן להתייחס בנוסח לכל חברה בע”מ/חל”צ.
6.      התקן מתייחס רק לסוגיות מהותיות, כלומר נושא שאינו מהותי לא נכנס בפתחו של תקן ביקורת 72, ועדיין אפשר לתת חו”ד חלקה. קביעת המהותיות ומהי רמתה נתונה לשיקול הדעת של רו”ח. הגורם העיקרי בשיקול הדעת הוא במונחים כספיים 5% מההון או מהרווח.
מהותי זה לא רק כסף זה גם דבר שחשוב מסיבה כלשהי לקורא הדו”חות הכספיים והגילוי ההולם לכך, מכאן גם אם אין השפעה מהותית כספית כמותית על החברה, המהותיות נמדדת בחשיבות המידע למשקיע ולקוראי הדו”חות הכספיים.
סוגי הדו”חות של רו”ח
8 .      דו”ח רו”ח המבקר יכול לכלול כל אחד מהבאים:
(1)    לפי הנוסח האחיד- (2)    חו”ד הכוללת שינוי מהנוסח האחיד- א.      אינם משפיעים על חו”ד- עדיין נשארת חלקה – הפנית תשומת לב ב.       משפיעים על חו”ד- שלילית, מסויגת או הימנעות.
9.      הנוסח האחיד כולל פסקאות: מבוא, היקף, חו”ד ותוספות.
המבקר יכול לתת חו”ד בלתי מסויגת- דהיינו הביקורת התנהלה לפי תקני ביקורת ונהלי ביקורת מקובלים כאשר:

ILS 91.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 35492
מספר מקורות
שנת הגשה 2014