ממ”ן 14 2016א חשבונאות ניהולית לחשבונאים 10697 – ציון 84

שנת הגשה 2016, 801 מילים

ממן 14
מכירות     45000*240=10800000 א.      הוצאות משתנות מלאי פתיחה
1 120000 שעות עבודה
3 8000*36=136800 חומרי גלם
3 8000*40=1520000 עקיפות ביצור
3 8000×19=722000 קבועות ביצור
1 980000 מלאי סגירה (147105) עלות מכר
6 562895
רווח גולמי 4237105
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות משתנות
4 5000*
5 =11
5 000 קבועות
2 520000 רווח תפעולי 592105
הסברים עלות עבודה (ישירה)-1584000/44000=36
עלות חומרי גלם (ישירה)-1760000/44000=40 עלויות יצור (עקיפות)-836000/44000=19
עמלת סוכני מכירות- 900000/36000=
5 מלאי סגירה (עלות ישירה)-(36+40)*1000=76000 –
ב. .
מכירות     45000*240=10800000 הוצאות משתנות מלאי פתיחה 760000 שעות עבודה
3 8000*36=1368000 חומרי גלם
3 8000*40=1520000 עקיפות ביצור
3 8000×19=722000 מלאי סגירה (95000) עלות מכר
4 635000 רווח גולמי 6165000 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות הוצאות מכירה
1 1
5 000 רווח תפעולי 5038875
הוצאות קבועות ייצור
1 980000 הוצאות הנהלה וכלליות
2 520000 רווח נקי 538875
הסברים עלויות יצור- 1368000+1520000+722000=3610000
3 610000/38000=95
מלאי סגירה- 1000*95=(95000) מלאי פתיחה-=760000 ( (44000-36000)*(36+40+19

מילות מפתח
מקצוע/ות
מספר מילים 801
מספר מקורות
שנת הגשה 2016