סמינריון בחשבונאות ניהולית:הקשר שבין ניהול איכות כוללת ותרבות הארגון, ציון גבוה מאד

שנת הגשה 2010, 8999 מילים
ILS 250.00 – קנה עכשיו

סמינריון בחשבונאות ניהולית
1 5
הקשר שבין ניהול איכות כוללת ותרבות הארגון תוכן עניינים
1.      מבוא
2
1 .1 רקע
2
1 .2
מתודולוגיה
2
1 .3שאלת המחקר 5
1 .4
השערות המחקר 5
1 .5 מבנה העבודה 5
2 .      היסטוריה ותיאוריה של ניהול איכות כוללת TQM
6
2 .1 מהי ניהול איכות כוללת TQM
6
2 .2
היסטוריה של ניהול איכות כוללת TQM
6
2 .3
תיאוריה של ניהול איכות כוללתTQM 7
3 .      תרבות ארגונית
8
3 .1 תרבות ארגונית והתנהלות הארגון
1 2
4 .      קשר בין תרבות ארגונית וTQM
1 7
5.      האם יש תרבות ארגונית המתאימה יותר ל TQM?
21
6 .      האם על ארגון להתאים את תרבותו לפני התחלת יישום TQM?
27
7.      היש דרכים מתאימות לשינוי תרבות ארגונית?
29
8 .      סיכום ודיון
3 1
9.      ביבליוגרפיה
3 3-35
ניהול איכות כוללת (T.Q.M) הינה גישה ניהולית ומערכת עקרונות מנחים, שמטרתן לספק את כל הדרישות, הצרכים והציפיות של הלקוחות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד בארגון המאחדת שיטות ניהול בסיסיות עם מאמצים לשיפור ועם כלים טכניים בשיטה מובנית, מתמקדת בלקוח ובשיפור המתמיד (בקרת איכות לרוחב המפעל) ועקרונותיה מתבססים בעיקר על תפיסת ניהול האיכות היפנית ועל עקרונות תורתם של דמינג, ג’וראן, פייגנבאום, קרוסבי ואישקאווה (Prajogo and McDermott,2005).Benner and Tushman  המצוטטים על ידיPrajogo and Sohal , (2006) הדגישו את רעיון יצירת שיווי משקל בין היכולות הדינאמיות של הפירמה בין ניצול וחקירה כפי שהציעו תיאורטיקנים ארגוניים ואסטרטגיים וPrajogo and McDermott ,((2005 בדקו את הקשר בין ניהול איכות כוללת TQM ותרבות ארגונית. ממאמרם של Karia , Hasmi and Asaari  ,(2006)  אתייחס להשפעת הנהגת התנהלות ב TQM על התרבות הארגונית כשעל פי Erakovich et al, ,(2002) לאחר הצטרפותם לארגון, עובדים לומדים משך הזמן, באמצעות תהליכים פורמאליים ולא-פורמאליים, מהו הנחשב לנכון באותו הארגון הנדון, במסגרת תרבותו.
המתודולוגיה בה אשתמש מבוססת על מאמרים אקדמיים רלוונטיים בהם מאמר מפתח של Prajogo and McDermott  ,(2005) עליו אני מבססת את העבודה: Prajogo D & McDermott C. (2005) “The relationship between total quality management practices and organizational culture” International Journal of Operations & Production Management; Volume
5 , Issue 11 Pages
1 101-1122
מעבר למאמר המרכזי אסתייע בנתונים מתוך מאמרים נוספים כדלקמן:
1.
Prajogo D. and Sohal  A.(2006) The integration of TQM and technology, R & D management in determining quality and innovation performance Omega, Volume 34, Issue
3 , Pages 296-312
השערת המחקר היא כי TQMמתמקד לא רק על איכות המוצר אלא גם על איכות העובדים והמחקר בדק 16 השערות על הקשר בין TQM והתייחסויות לעבודה  ומצא כי להדרכה וחינוך יש השפעה משמעותית חיובית על התייחסויות לעבודה של העובדים, כשביעות רצונם, מעורבותם ומחויבותם לעבודה.  מחקרKaria , Hasmi and Asaari ,(2006)  יסייע לי לבדוק את השפעה הנהגת עבודה לפי TQM בארגון על התוצאות הביצועיות שלו שהן פונקציה, בין היתר, של התייחסויות עובדים למקום עבודתם, שיתכן והיא מרכיב מתרבות הארגון.
המחקר של  Prajogo and Sohal ,(2006) בודק את הקשר וההיערכות של TQM וניהול מחקר ופיתוח טכנולוגי(R&D)  בחיזוי ביצועים ארגוניים במונחי איכות וחדשנות, הוא אמפירי ונערך על בסיס נתונים מ 194 ארגונים אוסטרליים כשהוא מנותח בשיטת טכניקת משוואות מבניות Structural Equation Modeling (SEM). המחקר שלPrajogo and Sohal ,(2006) הוא בסיס טוב עבור מחקרי בהקשר של בדיקת קשר עבודה לפי TQM והתפתחות וחדשנות בארגון וכן בהקשר של איכות ביצועיו ובדיקת השפעת האינטגרציה בין TQM וטכנולוגיות שלR & D  על ביצועי איכות וחדשנות הנחשבים כמקורות עיקריים של יתרון תחרותי. הממצאים מראים כי התנהלות לפי TQM  מצביעה על כוח חיזוי חזק בנוגע לביצוע איכותי אך כי אין היא מציגה על כל קשר בעל משמעות סטטיסטית בנוגע להתנהגות חדשנית.מהמחקר שלPrajogo and Sohal ,(2006) אשתמש בהיבט של השפעות התנהלות לפי TQM כפי שזו מתבטאת בארגונים בהם מתקיים ניהול טכנולוגיהR &D  .
השערת המחקר:
 יש צורך בשינוי תרבות הארגון כדי ליישם את גישת ה- TQM בארגון.
1.5
מבנה העבודה: לאחר המבוא אציג בפרק השני את שיטת הניהול הכוללת TQM, את התיאוריה שלה והצגה קצרה של ההיסטוריה שלה. לאחר זאת אפנה בפרק השלישי להסביר מהי תרבות ארגונית ואם קיים קשר בינה ובין התנהלות הארגון, בפרק הרביעי אבדוק לפי מאמרים בתחום אם קיים קשר בין תרבות ארגונית ובין שיטת עבודה לפי TQM. לאחר מכן אבדוק בפרק החמישי ,לפי המאמרים, אם קיימת תרבות ארגונית המתאימה במיוחד להנהגת שיטת עבודה לפי TQM ובפרק השישי אם על ארגון המתכוון להנהיג בתוכו TQM תחילה להתאים את תרבותו כך שהדבר יתאפשר. בפרק השביעי אבדוק לפי המאמרים אם יש דרכים מתאימות לשינוי תרבות ארגונית והפרק השמיני יציג סיכום ודיון בממצאי המחקר ותשובה על השערת המחקר.

ILS 250.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 8999
מספר מקורות 15
שנת הגשה 2010