עבודה סמינריונית בקולנוע בנושא: הצבא ככור היתוך בקולנוע הישראלי: ניתוח הסרטים “בנות”, “התגנבות יחידים”, ו”אפס ביחסי אנוש”

שנת הגשה 2016, 9233 מילים
ILS 212.00 – קנה עכשיו

עבודה סמינריונית בנושא:
הצבא ככור היתוך בקולנוע הישראלי: ניתוח הסרטים “בנות”, “התגנבות יחידים”, ו”אפס ביחסי אנוש” מגישה:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:
תוכן העניינים

1 . מבוא. 3
2 .
סקירת ספרות. 4
2 .1. הצבא כסוכן של כור ההיתוך במדינה וייצוגו בקולנוע הישראלי 4
2 .1.1.
צבא וחברה בישראל. 4
2 .1.2.
צבא בקולנוע. 5
2 .1.3.
צבא בקולנוע הישראלי 6
2 .2.
עדתיות ואתניות בחברה הישראלית ובקולנוע. 8
2 .2.1.
עדתיות ואתניות בישראל. 8
2 .2.2.
עדתיות ואתניות בקולנוע הישראלי 8
2 .3. יצוג עולים חדשים בקולנוע הישראלי 10
3 . מתודולוגיה. 13
4 . ממצאים. 15
4 .1.
בנות (לוי, לויתן 1985). 15
4 .1.1.
רקע כללי על הסרט. 15
4 .1.2.
ייצוגי הצבא בסרט. 15
4 .1.3. ייצוגי עולים חדשים ומתחים בין עולים חדשים לוותיקים. 16
4 .1.4. מתחים בין עדתיים. 16
4 .1.5. הצבא ככור היתוך. 17
4 .2.
התגנבות יחידים (קוסאשווילי,
2 010). 18
4 .2.1.
רקע כללי על הסרט. 18
4 .2.2.
ייצוגי הצבא בסרט. 18
4 .2.3. ייצוגי עולים חדשים ומתחים בין עולים חדשים לוותיקים. 19
4 .2.4. מתחים בין עדתיים. 19
4 .2.5. הצבא ככור היתוך. 20
4 .3.
אפס ביחסי אנוש (לביא, 2014). 20
4 .3.1.
רקע כללי על הסרט. 20
4 .3.2.
ייצוגי הצבא בסרט. 21
4 .3.3. ייצוגי עולים חדשים ומתחים בין עולים חדשים לוותיקים. 22
4 .3.4. מתחים בין עדתיים. 22
4 .3.5. הצבא ככור היתוך. 22
4 .4.
השוואה בין הסרטים. 23
4 .4.1.
ייצוגי הצבא בסרטים. 23
4 .4.2. ייצוגי עולים חדשים ומתחים בין עולים חדשים לוותיקים. 24
4 .4.3. מתחים בין עדתיים. 24
4 .4.4. הצבא ככור היתוך.
5 5.
דיון ומסקנות. 26
ביבליוגרפיה. 30
1 . מבוא
לצבא יש תפקיד חשוב בחברה הישראלית ובקולנוע הישראלי (כהן-רז, 2008). בחברה הישראלית ישנם מתחים בין עדות שונות ובין עולים חדשים לותיקים (כהן, 2006). בהקשר זה, הצבא מהווה ניסיון ליצור מעין “כור-היתוך”, על ידי יצירת מכנה משותף לעדות השונות ומעמדות השונים בחברה (סמוחה, 2003). בהתאם לכך, הצבא מיוצג בקולנוע הישראלי בין השאר ככור היתוך בו לפיו זהויות יהודים ממוצאים שונים יוצרים זהות משותפת (טלמון, 2001). עבודה זו עוסקת בנושא הצבא ככור היתוך בחברה הישראלית, המפגיש בין תרבויות שונות, ובפרט – בין עולים חדשים ל”צברים”, ויוצר עימותים וגם חיבורים בין התרבויות. העבודה בוחנת את צה”ל ככור היתוך כפי שהוא בא לידי ביטוי בקולנוע הישראלי. לצורך כך, נבחרו שלושה סרטים שלא נידונו רבות בביקורת. כל הסרטים עוסקים בשירות צבאי, ובכולם ייצוגים של עולים חדשים, דבר המהווה מכנה משותף המאפשר השוואה בין הסרטים. שאלת המחקר היא האם וכיצד היצוג של שירות צבאי בסרטים בנות (לוי, לויתן 1985), התגנבות יחידים (קוסאשווילי, 2010), אפס ביחסי אנוש (לביא, 2014) מעיד על התעצבות זהות ישראלית שהולמת את כור ההיתוך, או מסמן את הפערים בין זהויות ברוח הרב-תרבותיות?
השערת המחקר היא כי השירות הצבאי, בסרטים שנבחרו, מהווה כור היתוך שבו באים לידי ביטוי מתחים עדתיים ומתחים בין וותיקים לבין עולים חדשים, לצד יצירת זהות משותפת ורב-תרבותיות. כמו כן משוער כי יימצאו הבדלים בכור ההיתוך בין הסרט “בנות”, המוקדם, לבין שני הסרטים שנעשו בשנות האלפיים. סקירת הספרות תציג רקע לגבי הצבא בחברה הישראלית ובקולנוע הישראלי, ובפרט על הייצוג הצבא כסוכן של כור ההיתוך בקולנוע הישראלי. בהמשך, סקירת הספרות תעסוק בעדתיות ואתניות בחברה הישראלית ובקולנוע, וכן בייצוג של עולים חדשים בקולנוע הישראלי. לאחר הצגת הרקע התיאורטי, תתואר בקצרה המתודולוגיה לפיה ינותחו הסרטים. בהמשך, יוצג הניתוח של כל אחד מהסרטים בהתאם לשאלת המחקר, וכן השוואה בין הסרטים. לבסוף, הדיון יקשור את ממצאי הניתוחים לסקירת הספרות, לכדי מענה על שאלת המחקר.

ILS 212.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 9233
מספר מקורות 23
שנת הגשה 2016