עבודה סמינריונית אמפירית: הקשר שבין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה לבין הרווחה הנפשית בקרב תלמידי תיכון עובדים

שנת הגשה 2016, 3618 מילים
ILS 210.00 – קנה עכשיו

הקשר שבין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה לבין הרווחה הנפשית תקציר מחקר זה עוסק בקשר בין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה, לבין הרווחה הנפשית של תלמידי תיכון. במחקר השתתפו 342 תלמידים בכיתות י’-י”ב בבית ספר רגיל במרכז הארץ. כל בני הנוער שהשתתפו במחקר עובדים בנוסף ללימודים, או עבדו בחצי השנה האחרונה. התלמידים מילאו שאלון הכולל ארבעה חלקים – שאלון תמיכה חברתית, שאלון העשרה לימודים-עבודה, שאלון רווחה נפשית, ושאלון דמוגרפי. התמיכה החברתית נבחנה בארבע רמות שנות – תמיכה מאדם קרוב, תמיכה מהמשפחה, תמיכה מהחברים, ותמיכה כללית. בנוסף נבחנו שלושה סוגי העשרה: העשרת לימודים-עבודה, העשרת עבודה-לימודים, והעשרה כללית. בניתוח הממצאים נמצא קשר חיובי ומובהק בין התמיכה החברתית לבין ההעשרה. בנוסף, נמצא קשר בין ההעשרה לבין הרווחה הנפשית. בניגוד להשערת המחקר השלישית, לא נמצא שההעשרה מתווכת את הקשר שבין התמיכה החברתית לבין הרווחה הנפשית.

1 .
מבוא

1 .1. הצגת הבעיה רווחה נפשית היא מושג מורכב שמושפע ממשתנים רבים ומגוונים. חלק ממשתנים אלו, כמו הנושא של תמיכה חברתית, זכו להתייחסות מחקרית רבה ויש עליהם קונצנזוס בקרב חוקרים (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008). תרומתם של משתנים אחרים לרווחה נחקרה פחות, והקשר בינם לבין הרווחה החברתית לא לגמרי ברור. אחד ממשתנים אלו הוא המשתנה של העשרת לימודים-עבודה, כלומר מצב שבו העבודה והלימודים מסייעים זה לזה במקום להפריע זה לזה (Butler, 2007). נושא זה רלווונטי במיוחד לישראל כיום, מכיוון שתלמידים רבים בישראל עובדים במשרה חלקית. נשאלת השאלה, מה הם הגורמים שמשפיעים על רווחתם של תלמידים, ומהו הקשר בין התמיכה החברתית וההשערה לבין הרווחה החברתית?
הבנת המשתנים המשפיעים על רווחתם של התלמידים יוכל להביא לשיפור במצבם של תלמידים רבים באופן כללי, ובפרט שיפור במצבם של תלמידים שעובדים תוך כדי הלימודים. בנוסף, ראוי לציין כי על אף שהעשרת לימודים-עבודה היא מצב ידוע ומתואר בספרות המחקרית, המנגנון באמצעותו העבודה יכולה לתרום לביצועים בלימודים אינו ברור (Butler, 2007). הבנת המנגנונים שמביאים להעשרה יכולה לתרום לידע המחקרי, ולסייע בעתיד ליצור עבודות ותנאי עבודה שיוכלו לשפר את רווחתם של תלמידים וסטודנטים מבלי ששני התפקידים יפגעו זה בזה. תוכן העניינים
תקציר. 2
1 . מבוא. 4
1 .1. הצגת הבעיה.. 4
1 .2. תמיכה חברתית.. 4
1 .3. העשרת לימודים-עבודה.. 5
1 .4. רווחה נפשית.. 6
1 .5. רציונאל המחקר. 8
2 . שיטת המחקר. 10
2 .1. תיאור המדגם.. 10
2 .2. כלי המחקר. 11
2 .3. הליך המחקר. 12
3 . ממצאים.. 13
3 .1. סטטיסטיקה תיאורית.. 13
3 .2. בדיקת השערות.. 13
3 .3. ניתוחים נוספים.. 15
4 . דיון 16
5. רשימת מקורות.. 18

ILS 210.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 3618
מספר מקורות 14
שנת הגשה 2016