דמיון ובדיה בציור: ניתוח דמיון ובדיה ביצירות louvre in ruins של הוברט רוברט ו-Triumph Over Mastery של מארק טנסי

שנת הגשה 2017, 6643 מילים
ILS 249.00 – קנה עכשיו

דמיון ובדיה בציור: ניתוח דמיון ובדיה ביצירות louvre in ruins של הוברט רוברט ו-Triumph Over Mastery של מארק טנסי תוכן העניינים
מבוא. 2
רקע תיאורטי 4
דמיון ובדיה בציור. 4
ייחוד הציור בנוגע להצגת המרחב המדומיין והבדיוני 8
דמיון ובדיה בציור – סקירת עבודות. 10 דמיון ובדיה ב- louvre in ruinsשל הוברט רוברט. 19
תיאור היצירה. 19
דמיון ובדיה ביצירה. 20 דמיון ובדיה ב- Triumph Over Masteryשל מארק טנסי 23
תיאור היצירה. 23
דמיון ובדיה ביצירה. 26
דיון וסיכום.. 28
השוואה בין היצירות. 28
דמיון ובדיה בציור. 29
סיכום.. 29
רשימת מקורות. 31
רשימת דימויים.. 32
מבוא
מהעת העתיקה ועד הרנסנס הציור בתרבות המערבית שימש בעיקר לייצוג של אמת, או לפחות אמת כפי שהיא נתפסה על ידי האמן והקהל. בין אם מדובר בציורים של סצנות מפורסמות מהתנ”ך או מהברית החדשה, ובין אם מדובר בדיוקנאות או תיעוד אירועים היסטוריים, כך או כך הציור נועד לייצג אמת ולכן מרכיבי הדמיון והבדיה בציור נתפסו כשוליים, ולכן מטבע הדברים לא זכו להתייחסות תיאורטית יסודית. אך עם המצאת הצילום איבד הציור את תפקידו כאמנות תיעודית ומקומה של הבדייה בציור הפך למרכזי יותר ויותר. כתוצאה מכך התעורר הצורך בתיאוריה שתסביר ותתאר את אופן הפעולה של הדמיון ושל הבדיה בציור. את התיאוריה המקיפה הראשונה בנושא הדמיון והבדייה באמנות הייצוגית בכלל ובציור בפרט פיתח וולטון, ועליה תתבסס העבודה הנוכחית. מטרת העבודה הנוכחית היא ליישם את התיאוריה של וולטון “ייצוג ומשחקי כאילו” ולנתח באמצעותה שתי יצירות: louvre in ruins של הוברט רוברט ו-Triumph Over Mastery של מארק טנסי, על מנת לבדוק מה תורם הניתוח להבנת היצירות וכיצד תורם יישום התיאוריה להבנת התיאוריה עצמה תוך התמקדות בדמיון ובדיה בציור. שאלות המחקר הן: מה תורם ניתוח היצירות louvre in ruins של הוברט רוברט ו-Triumph Over Mastery של מארק טנסי באמצעות התיאוריה “ייצוג ומשחקי כאילו” של וולטון להבנת היצירות? כיצד תורם הניתוח להבנת תפקיד הדמיון והבדיה בציור?
למרות שהתיאוריה של וולטון עוסקת באמנות ייצוגית בכלל ולא רק בציור (ואף נוקטת הגדרה מרחיבה מאד לאמנות ייצוגית), העבודה הנוכחית תתמקד בציור בלבד. אמנויות אחרות (כגון צילום, קולנוע ופיסול) יוזכרו רק על מנת להדגיש אספקטים יחודיים של הציור. הגבלה נוספת שהטלתי על עצמי מלבד ההגבלה לעסוק רק בציור היא למקד את הניתוח של היצירות בהקשר של הדמיון והבדיה בהן. ניתוח אספקטים אחרים של היצירות ייעשה רק במידה והוא מוביל לטענה בנוגע לדמיון והבדיה. זאת מכיוון שניתוח מלא של היצירות חורג מהיקפה של עבודה זו וגם מכיוון שהוא עלול להסיט את תשומת הלב מהנושא המרכזי של העבודה. מבנה העבודה הוא כלהלן:
ראשית אציג רקע תיאורטי. הרקע התיאורטי יתחלק לשני חלקים. החלק הראשון יציג את התיאוריה של וולטון “ייצוג ומשחקי כאילו”, תוך התמקדות בדמיון ובדיה בציור. מושגים אלה ישמשו על מנת לנתח את היצירות בהמשך. החלק השני של הרקע
התיאורטי יסביר את הבחירה שלי להתמקד בציור בלבד בעבודה הנוכחית, על ידי הדגשת הייחוד של אמנות הציור בכל הנוגע לדמיון ובדיה. לאחר מכן אציג בקצרה 10 יצירות המדגימות אספקטים שונים ודרכי ביטוי שונות של הדמיון והבדיה בציור. מתוך יצירות אלה אתמקד בשתי יצירות אשר אותן אנתח באופן יסודי יותר בהתאם תיאוריה. לבסוף, אסכם את המסקנות העולות מן ההשוואה בין שתי היצירות לגבי דמיון ובדיה בציור.

ILS 249.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , ,
מקצוע/ות
מספר מילים 6643
מספר מקורות 19
שנת הגשה 2017