פילוסופיה של מדעי הקוגניציה- ממ”ן 11-ציון 97!!!

שנת הגשה 2018, 916 מילים
ILS 80.00 – קנה עכשיו

ממן
1 1- פילוסופיה של מדעי הקוגניציה
1 א.טיעון ריבוי המימושים הוא טיעון בעד פיזיקליזם פרט-בלעדי ונגד פיזיקליזם סוג. הטיעון מערער על הנחת היסוד של טענת המתאמים החזקים, ומבקש להראות שיש ריבוי מימושים – מצב בו שני יצורים נפשיים נמצאים באותו מצב נפשי, אבל במצב פיזיקאלי שונה. המצב החישובי  של מכונת הטיורינג הוא מופשט. מהחישוב עצמו לא ניתן לדעת מה החומרים של התאים אותם אנו קוראים ומחשבים. הסורק יכול להיות מגנטי, מנייר, אופטי, וכו’ ולממש את אותה התוכנה. לא פירטנו דבר בנוגע לחומר הפיזיקלי של מכונת טיורינג. כל עוד המערכת בנויה באופן שהולם את התכנית, אזי היא מממשת את התכנית של מכונת טיורינג. לכן, מכונת טיורינג ניתנת לריבוי מימושים.
ב. על פי הגישה הפונקציונליסטית -הפונקציה היא שקובעת את זהותו הנפשית של המצב – יחסיו/קשריו למצבים אחרים (ולקלטים חושיים ולפלטים התנהגותיים) קובעים זאת, ולא טבעו הפנימי
2 .
א. עמדה טענתית היא המקרה הבולט ביותר של מצב נפשי בעל מכוונות . עמדה טענתית כוללת מצבי נפש כגון: רציה, האמנה, מחשבה, כוונה, תקווה וכו’.   ב. מכוונות היא מאפיין חשוב של עמדות טענתיות, הכוונה היא למצבים כמו : רציה ,האמנה,מחשבה תקוה וכו’. מאחר ועמדות טענתיות  נסובות ובעלות תוכן אודות פריטים ומצבי עניינים בעולם החוץ נפשי פיזיקלי, ניתן לתאר אותן כבעלות מכוונות, כלומר הן מכוונות כלפי דברים ומצבי עניינים בעולם. ג. תיאוריה אחת המסבירה מכוונות היא תיאוריית הקורלציה והמהימנות של תוכן נפשי. על פי תיאוריה זו מצב נפשי הינו בעל מכוונות כלפי פריטים מסוימים מאחר והם נמצאים עמו בקורלציה סיבתית בתנאים מיטביים. מחשבה המכוונת כלפי פריט אדום, כלומר, נסובה אודותיו, משום שבתנאים מיטיבים מתקיימת קורלציה סיבתית בין מחשבות אלו לפריטים אדומים.
3 א. שלוש רמות הניתוח הנדרשות על פי מאר הן רמת התיאוריה החישובית , רמת הייצוג והאלגוריתם ורמת היישום בחומרה.
ב. רמת התיאוריה החישובית- היא הרמה בה אנחנו קובעים את מטרת החישוב ואת המגבלות שניתן להטיל עליו, כדי להגדיר את החישוב בצורה ייחודית. רמת הייצוג והאלגוריתם- ברמה זו עלינו לקבוע את הייצוגים שבעזרתם ננסה לפתור את הבעיה וכמו כן את האלגוריתם שבעזרתו ננסה לפתור אותה. ג. מאר טען שכל פעולה חישובית צריכה להיות מנותחת ולהיחקר בשלוש רמות אלה- הרמה החישובית, רמת הייצוג והאלגוריתם ורמת היישום בחומרה. הרמות מגבילות זו את זו.

ILS 80.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח ,
מקצוע/ות
מספר מילים 916
מספר מקורות
שנת הגשה 2018