סוציולוגיה בחינוך

שנת הגשה 2018, 2508 מילים
ILS 100.00 – קנה עכשיו

שאלה
1 :
         א.         הפרטה- ההגדרה של המושג הפרטה באופן כללי היא העברת שליטה של תאגיד ממשלתי לבעלים פרטים.
בהקשר של החינוך: יש מערכת חינוך פרטית הפועלת לצד מערכת חינוך ציבורית. המערכת הפרטית מעניקה חנוך איכותי ומשרתת בעיקר את השכבות הסוציו אקונומיות הגבהות והמערכת הציבורית נדרשת להעניק חינוך לחסרי יכולת. מה שמיוחד בהפרטה במערכת החינוך בארץ היא שאינה פרטית לגמרי. ההפרטה באה לידי בטוי ביוזמה של הורים המייסדים וממנים הקמה של בתי ספר המלמדים ומביאים לידי ביטוי את האידאולוגיה שלהם בעקבות כך נוצרת שוק של רשתו חינוך. במאמר היא רושמת כהפרטה: “הפרטה היא בו-זמנית תצר של היחלשות המערכת הציבורית והמחולל שלה. כתוצאה ממדיניות כלכלית וחברתית ניאו-ליברלית ושל צמצום השקעה הציבורית בחינוך, גדל חלקו של המגזר הפרטי במימון החינוך ועוד יותר מכך, עיצובו.” החיסרון של הפרטה במערכת החינוך היא בידול ויצרת אי שוויון בין חלקי האוכלוסייה ע”פ יכולת כלכלית ואזור מגורים. אך יש היתרונות להפרטה במוסדות החינוך:
הורה יוכל לבחור בית הספר המתאים לילדו, המורים ירווחו יותר כסף וכך גם יהיה איכותי יותר, ההשכלה תתרחב, ההפרטה בחינוך תוביל ליותר הערה ומדידת ההישגים ותהיה בקרה נרחבת יותר.
מתוך ההפרטה מתבטא תהליך של קומודיפיקציה של החינוך-  “החלת כללי השוק ממירה את התפיסה של חינוך כזכות יסוד אזרחית שהיא גם אמצעי ליצירת שוויון הזדמניות לטובת תפיסה של חינוך כמצרך שאותו יכול לייצר מי שהוא בעל הון ואותו הוא יכול לרכוש במרבה המחיר”.
כלומר הפיכת בתי הספר לשוק חופשי בו הוא מבטל את השוויון.
         ב.         דוח מחקר של נוגה דגן-בוזגלו (2010) “היבטים של הפרטה במערכת החינוך” עוסק בתהליך הפרטה של מערכת החינוך. היא טוענת כי התפיסה שהיסוד של הפרט של שירותים חברתיים גורסת של משרד החינוך כמנהל כללי ושאר השירותים יבצע במקור חוץ. היא טוענת כי הפרטה היא אסטרטגיה המרכזית להתמודדות עם חולשות של משרד החינוך כאמצעי עיקרי לניהול החינוך. “מהלכי הפרטה מתרחשים על רקע תפיסה פוליטית-כלכלית הדוגלת בהגבלת אמצעיה ופעילותיה של המדינה ועל רקע היחלשותם של מנגנוני הרגולציה המדינית.
במצב זה אין מי שיגן על האינטרס הציבורי ועל רווחת כלל האזרחים” במהלך המאמר הכותבת מציגה לנו 7 ביטויים עיקריים של הפרטה במערכת החינוך. כמו כן הם יכולים להביא כהסבר איך מתעמק האי שוויון בחברה הישראלית:
                              א.         קיצוצים רבים בתקציב החינוך לצד מתמיד במימון הפרטי המשלים בבתי ספר ציבורים- הבידול בבית ספר פרטי לבית ספר ציבורי בהבט הכלכלי הוא בתשלומי –
שאלה
2 :
         א.         הנהגת של מדיניות שויון הזדמנויות ומצוינות בחברה בכלל ובחינוך בפרט היא כאמור תולה של אידאולוגיה פוליטיות. יש שתי תפיסות של יסוד האידאליות החברתיות-פוליטיות המשמשות בסיס לכך:
·         אידאולוגיה פוליטית סוציאליסטית- התפיסה הסוציאליסטית רואה בשוויון כוללני אמצעי להשגת חופש האדם, הבא לידי ביטוי ברווחה רוחנית וחומרית.  עקרונות היסוד שעל פיה נבנה הסוציאליסטית אפשר לסכם באמצעות תת הכפיפות של הס. התזה מתייחסת ליחסים שבין מונחי החופש השוויון והאחווה. כמו כן תזת הכפיפות מצדיקה את פעו הכפייה על מנת להשיג שוויון. ההגות הסוציאליסטית מעניקה לחופש משמעות הקשוות להתפתחות הרוח והאישיות …
שאלה 3:
         א.         האינטגרציה בחינוך נועדה לפתור את הבעייתיות הנובעת מהסגרגציה החברתית והבית סרית שנוצרה עקב מידניות הטיפוח. מטרתה המרכזית הייתה להעניק שוויון הזדמנויות לילדי השכבות המוחלשות באמצעות השקעה במשאבי חינך והוראה. האינטגרציה נועה לפתור את הבעיות האלה ובכך לענות על הצורך החברתי של קידום הזדמנויות בחינוך. ברמה המקרו החברתית הציבה לעצמה שתי מטרות ברמה הלאומית מכיוון שהבעיה קיימת אל רק בתחום החינוך: ·         שילוב בין עדתי כאורח חיים המוביל לגיבוש חברתי ובניית חברה אחידה. ·         קידום שוויון ההזדמנויות לילדי השכבות החלשות האינטגרציה נתפסה ככלי חשוב שיתמודד עם הבעיה של היווצרותן של קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית. ברמה המאקרו-חברתית – שילוב השכבות השונות הוא יעד לאומי ומטרה חברתית חשובה האידאולוגיה שהחינוך אמור לשמש מנוף לשינוי חברתי.
         ב.          האינטגרציה בחינוך נועדה לפתור את הבעייתיות הנובעת מהסגרגציה החברתית והבית סרית שנוצרה עקב מידניות הטיפוח. מטרתה המרכזית הייתה להעניק שוויון הזדמנויות –

ILS 100.00 – קנה עכשיו
מילות מפתח
מקצוע/ות ,
מספר מילים 2508
מספר מקורות
שנת הגשה 2018