האם חל שינוי של ממש במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל לנוכח חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?

תקציר אחד הנושאים לדיון במסגרת הנושא הגדול של הדמוקרטיה הישראלית בוחן את ישראל לנוכח תפיסה דמוקרטית-ליברלית המעמידה את זכויות האדם והאזרח במוקד כמהות וכתכלית של הסדר הציבורי. משום כן, בחינת ההסדרים החלופיים לחוקה, שאימצה לעצמה מדינת ישראל, קרי חקיקת חוקי יסוד, כאמצעים להבטחת זכויות האדם והאזרח, הם חיוניים לדיון. ב- 1992 נחקקו שני חוקי יסוד […]

קרא עוד