ממ”ן 11 מבוא לאנתרופולוגיה

שאלה  30) 1קודות( רבים מטיילים בארצות אחרות ולפעמים שוהים שם שה ויותר. מהו ההבדל בין טיילים לבין אתרופולוגים? הסבירו והדגימו תוך שימוש במדריך הלמידה )עמ’ (16-9ובפרק מספרו של בריסלב מליובסקי )”עיקרי הקולה,” עמ’ .(252-249 שאלה  30) 2קודות( אתרופולוגים רבים חוששים להיעלמות תרבויות ילידים כתוצאה ממודריזציה )מדריך הלמידה, .(35-31 ‘עמ א. מהו סיקרטיזם? ) […]

קרא עוד