ממ”ן 13 מבוא לאנתרופולוגיה ציון 92

שאלה  35) 1קודות( חזרו וקראו על האתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית במדריך הלמידה )עמ’ (72-70 ;30-27 ובמאמרה של שרי אורטר, “האם היחס בין אישה לגבר הוא כיחס שבין טבע לתרבות”? )כרך .(528-511:א א. כיצד מסבירה שרי אורטר את אי השוויון בין שים לגברים, מהם התוים שעייו אותה, וכיצד אספו? ) 15קודות( ב. הסבירו את מסקתה של אורטר […]

קרא עוד