עבודה סמינריונית בנושא מענה ה’ לאיוב

תאריך הגשה : ינואר 2017 תוכן עניינים מבוא –…עמוד 3 פרק 1: הקשר בין הקב”ה לעבדיו בתנ”ך–..עמוד 5 פרק 2 : הקשר בין הקב”ה לעבדיו בספר איוב-.עמוד 8 פרק 3: השפעת מענה הקב”ה על המשתמע              מספר איוב ועל איוב עצמו -..עמוד 12 פרק 4:  סיכום ומסקנות – עמוד 15 ביבליוגרפיה -עמוד 1 8 מבוא […]

קרא עוד