תקנון שימוש

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

1. זכויות השימוש
1 .1 השימוש באתר חפשי בחלקו ומוגבל בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
1.2 השימוש במקומות המוגבלים למשתמשים רשומים בלבד באתר (להלן – המסכים המוגבלים), מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מSmarter (להלן – המנוי. המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש במסכים המוגבלים ו/או במידע שהופק מהמסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה אחרת בכתב מSmarter .
1.3 סיסמת הכניסה שניתנה מSmarter היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מSmarter .
1.4 השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמיות, והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים אקדמיים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו’. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.

2. זכות יוצרים
2 .1 זכות היוצרים לגבי האתר, לרבות עיצובו והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, שייכת לחברת סמארטביז בע”מ . למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
2.2 מפרסם העבודה מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על העבודה המפורסמת, והוא מציע אותה למכירה באתר בכפוף לתקנון האתר.

3. קישורים Smarter אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תשא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.

4. דואר אלקטרוני באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. לידיעת השולחים, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לעובדי Smarter ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

5. רוכש עבודה 5.1 הרוכש מצהיר בזאת כי הוא יודע שהעבודות אותן הוא רוכש מאתר Smarter מוגנות תחת זכויות היוצרים של בעליהם.
5.2 הרוכש מתחייב שלא להשתמש בחומר האקדמי הנרכש באתר בשום צורה שתפר את כללי המוסד האקדמי בו הינו לומד.
5.3 הרוכש יקבל רשיון שימוש בחומר האקדמי ולא את זכויות היוצרים של החומר .
5.4 הרוכש מתחייב בזאת לא להעתיק את תוכן העבודות אלא להשתמש בהן כחומר עזר בלבד.
5.5 השימוש בתוכן העבודות הינו באחריות הרוכש בלבד.
5.6 הרוכש מתחייב לא להפיץ ו/או למכור ו/או להעביר את תוכן העבודה לאף גוף שלישי.
5.7 Smarter אינה אחרית על תוכן העבודות המוצגות באתר.
5.8 Smarter לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות לרוכש העבודה בעקבות רכישת העבודה והשימוש בה.

6. מפרסם עבודה
6 .1 בעלות – המפרסם מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים של החומר המפורסם והוא מעוניין למכור אותו באתר Smarter בהתאם לתנאי ההסכם.
Smarter לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של העבודה, האחראי הבלעדי הינו מפרסם העבודה.
6.2 רישיון – המפרסם נותן בזאת את אישורו לאתר Smarter להציג, לפרסם, לערוך, לשווק ולמכור את עבודתו באתר Smarter.
Smarter ראשי להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע”י Smarter .
6.3 תקופת הפרסום – העבודות יפורסמו באתר Smarter לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום פרסום העבודה ב-Smarter.
6.4 המפרסם ראשי לצרף מידע נוסף המתאר את העבודה המפורסמת והוא מתחייב בזאת שהמידע הנמסר הינו נכון ומדויק. כל תביעות או טענות לגבי נכונות המידע יהיו כלפי המפרסם בלבד.
6.5 תשלום – Smarter תשלם למפרסם עבור כל עבודה שלו שנמכרה באתר סך של 50%.
ככלל, התקבולים ממכירת העבודות יועברו למפרסם העבודה בניכוי מע”מ כחוק. במידה ומפרסם העבודה הינו עוסק מורשה או חברה ומפיק חשבוניות עבור ההכנסה הנ”ל יצורף המע”מ לסכום.
6.6 תנאי התקשרות – Smarter רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המפרסם עם או ללא סיבה. במקרה זה על Smarter להוריד את כל עבודות המפרסם מהאתר והן יחזרו לבעלותו הבלעדית. כמו כן, Smarter ישלח דואר אלקטרוני על סיום החוזה לכתובת הדוא”ל הנמצאת באתר.
6.7 יחסי הצדדים – שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
6.8 הגבלת אחריות – Smarter לא תשא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג’ כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום עבודתו באתר.
6.9 Smarter אינה מתחייבת לפרסם את העבודות באתר ויכולה להסיר עבודות שמפורסמות באתר עם או ללא סיבה.
6.10 באחריות מפרסם העבודה לדווח לרשויות המס על תקבוליו מהאתר.

7. אבטחת מידע Smarter נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל. אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, Smarter לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. תקנון Smarter שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ותנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

9. החוק החל וסמכות שיפוט מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי.